Malatya Pütürge Belediyesi Memur Alımı İlanı

657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununa tabi olmak üzere Belediyemizde çalıştırılmak üzere 4 tane memur alımı yapılacaktır. Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, aşağıda belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Pütürge Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar
aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrası (A)
bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli
Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.puturge.bel.tr internet adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler
eklenecektir.
24.01.2021 “PAZAR” NAMIK
515
“EBYS

“ÇEŞİTLİ İLANLAR”
3
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
g) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun
olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir),
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;
• Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeleri elektronik ortamda, belediyemiz info@puturge.bel.tr e-posta adresine, şahsen ve iadeli taahhütlü
posta yoluyla 03.03.2021 tarihinden 08.03.2021 Pazartesi günü saat 16.00 kadar (mesai günlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında) Yazı İşleri Müdürlüğüne
yapabileceklerdir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
• Belediyemiz tarafından adayların T.C Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak,
en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve
KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 16.03.2021 Salı günü Belediyemiz www.puturge.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
• Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” ne www.puturge.bel.tr
internet adresinden erişebileceklerdir.
• Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
24.01.2021 “PAZAR” NAMIK
515
“EBYS

“ÇEŞİTLİ İLANLAR”
4
6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Pütürge Belediyesi hizmet binasında (Pütürge-Malatya) memur alımı için 23.03.2021 Salı tarihinde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün
içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b) Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanlarına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler
ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması
şarttır.
Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
belirtilecek ve belediyenin internet sitesinden ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde; KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak
üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet
adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav
duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz
sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
Bu kişiler hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav
kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*