Rize Pazar Belediyesi Memur Alım İlanı

Rize Pazar Belediyesi İlk defa atanmak üzere 657 sayılı Devlet Memuru kanununa tabi olarak zabıta memuru,şoför,tahsildar,belediye memuru ve belediye trafik memuru alacak.

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Pazar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; ‘’Mahalli İdarelere İlk Defa
Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği’’ ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS
puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A)
fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
21/1/2021 PERŞEMBE
ÇEŞİTLİ
369 (EBYS-DİSKET)
SALİH
2
a) Türk Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g) Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme
Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Ayrıca herhangi bir kamu
kuruluşunda çalışıyor olmamak.
c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
d) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak
ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+-) 10 kg.
dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
e) Zabıta Memuru ve Şoför kadrosuna başvuracaklar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
a) Başvuru formu Belediyemizin internet sayfasından (http://www.pazar.bel.tr) adresinden veya Başkanlığımızdan temin edilecektir.
b) Nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
21/1/2021 PERŞEMBE
ÇEŞİTLİ
369 (EBYS-DİSKET)
SALİH
3
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
f) Erkek adaylarda askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
ğ) Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
h) Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 22.02.2021-24.02.2021 tarihleri arasında saat 16:00’ya kadar Pazar Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri
Müdürlüğü, Yılmaz Telatar Caddesi, No: 1 Pazar-Rize adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
b) Elektronik ortamda, Belediyemizin (insankaynaklari@pazar.bel.tr) internet adresine,
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Pazar Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yılmaz Telatar Caddesi, No: 1 Pazar-Rize adresine
göndereceklerdir.
d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Zabıta memuru kadrolarına başvurular;
a) Başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Belediyemiz hizmet binasında istenilen
belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.
b) Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a) Adayların T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı
adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin
(http://www.pazar.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
21/1/2021 PERŞEMBE
ÇEŞİTLİ
369 (EBYS-DİSKET)
SALİH
4
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu
“Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir.
Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.
6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Belediyemizce başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro
sayısının beş katı oranında aday sınava çağrılacaktır.
Memur Alımı için 15.03.2021 günü saat 10.30’da başlamak üzere Pazar Belediyesi Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav, aynı gün
içerisinde bitirilemez ise, ertesi gün devam edilecektir.
Zabıta Memuru Alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ile uygulamalı sınav 17.03.2021 tarihinde saat 10.30’da başlamak
üzere Pazar Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını
kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat,
konuları ile kadro unvanlarına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
Zabıta Memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin
ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Memur kadroları sınavında değerlendirme:
21/1/2021 PERŞEMBE
ÇEŞİTLİ
369 (EBYS-DİSKET)
SALİH
5
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkerleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili
Temel mevzuat kanunlarında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda
100 puan üzerinden yapılır.
b) Sınavda değerlendirme; Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.
Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet (http://www.pazar.bel.tr) adresinde ilan edilecektir.
Zabıta Memuru kadroları sınavında değerlendirme;
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkerleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli idareler ile ilgili
Temel mevzuat konularında 25’ er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 puan üzerinden yapılır.
b) Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın % 50’ si uygulamalı sınavın % 50’ si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en
az 60 puan alınması şarttır.
c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.
Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet (http://www.pazar.bel.tr) adresinde ilan edilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanları düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav
duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz
sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav
kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*