Mevlana Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı 2024

 

 

Mevlana  Kalkınma Ajansından yapılan açıklama ile üç personel istihdam edileceği duyuruldu

T.C.  Mevlana   Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesine göre yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman Personel” istihdam edilecektir.

– ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı
hükümlü bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
2 – UZMAN PERSONEL
2.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Şartlar (3 Kişi)
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği
YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
Tablo 2’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde
veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru
tarihi itibarıyla sahip olmak,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 14-20-21 Temmuz 2019 ve 6-12-13
Eylül 2020 tarihlerinde yapılan son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Kamu Personeli
Seçme Sınavı (KPSS)’ndan mezun oldukları alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan
türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak,

 

2.2. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim
dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,
d) Hukuk mezunu adaylar için; avukatlık stajını tamamlamış bulunmak,
e) Devlet destekleri konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
f) Bölgesel gelişme politikaları, bölgesel ekonomik analizler ve sektörel analizler
konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Fizibilite çalışmaları, proje döngüsü yönetimi konusunda eğitim almış olmak,
h) Avrupa Birliği destek mekanizmaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
i) Etki Analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
j) MS Office Programlarını ve özellikle Excel programını iyi derecede kullanabilmek,
k) (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
Adayların, sahip oldukları tercih sebeplerini sınav başvurusunda belgelendirmesi gerekir.
3 – İÇ DENETÇİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR
3.1. İç Denetçi Adayları İçin Aranan Şartlar (1 Kişi)
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği
YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den 70 puan veya dil
yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
sınavdan asgari 70 puan düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru
tarihi itibarıyla sahip olmak,
c) İç denetçide, kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış
olma ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim
sertifikalarından birine sahip olma şartları aranır.
3.2. İç Denetçi Adayları İçin Tercih Nedenleri
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim
dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,
Adayların, sahip oldukları tercih sebeplerini sınav başvurusunda belgelendirmesi gerekir.
4 – BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ
Başvurular, 20 Ocak 2021 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 26 Şubat 2021
tarihinde saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Mevlana
Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.
Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine
eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen
şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.

Z: Zorunlu T: Tercihe bağlı

  ÖNEMLİ 

Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan
başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.
Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman olarak belirlenen pozisyonlardan
yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir).
UYARI:
İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.
Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu
başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.
5 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda
belirtilen diğer tercih alanları bakımından Tablo 4’de yer alan değerlendirme kriterleri
doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır.
Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen
pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve
Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Sınava çağrılacak adayların sayısı Tablo
5’de belirtilmiştir.
Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına
davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan
adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi
verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz.
Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.”
Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından
itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir
hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne
kadar uzatılabilir

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirtilen
KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir)
**İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği
bulunan sınav puanları dikkate alınır
***Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya
sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu
alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.
 Tablo 5: Yarışma Sınavına Çağrılması Planlanan Aday Sayıları

 

6 – SINAV YERİ VE TARİHİ
Yarışma sınavı tarihleri ve yeri daha sonra ajansın internet sitesinden yapılacağından,
adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ajans, herhangi bir sebep belirtmeksizin, Ajansın web
sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların
açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye
yetkilidir.
Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların, sınav tarihinde, T.C. Kimlik
numaralarını içeren nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi ile hazır bulunmaları gerekir.
7 – YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI
a) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel
Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar.
b) Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri
arasından belirlenecek iki asıl ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen
iki asıl ve bir yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.
Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi
birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve
temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin
mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı
not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri
adaylardan ister.
8 – DEĞERLENDİRME
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir.
Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan
edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama
yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma
sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış
hak teşkil etmez.
Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan
durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu
pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre
istihdam edilir.
Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş
kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp
başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.
Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda
ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
9 – SINAV SONUCLARININ DUYURULMASI
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal
ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet
sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara
yazılı olarak bildirilir.
10 – GÖREVLENDİRME
Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi
için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün
içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir
makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat
edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün makul bir sebep
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.
Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan
adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
11 – PERSONELİN İSTİHDAMI ve DENEME SÜRESİ
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere,
Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz
konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği
yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.
Ajans, ihtiyaç duyduğunda personelin görev yaptığı birimi, görev yerini ve ilini
değiştirebilir
Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen
görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici,
personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere
sunar. Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilen uzman personel ile iç
denetçi hakkındaki raporu Genel Sekreter hazırlar. Söz konusu raporlar, Genel Sekreterin görüşü
ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam
edilen uzman personelin hukuk müşaviri olarak görevlendirilmesi, deneme süresinden sonraki ilk
Yönetim Kurulu toplantısının gündemine eklenir.
Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi,
Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir.
Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.
12 – ÇALIŞMA KOŞULLARI
Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununa tâbidir.
Ajans hizmetleri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş
mevzuatı hükümlerine göre belirsiz süreli hizmet akdine bağlı olarak istihdam edilen uzman
personel ve destek personeli eliyle yürütülür.
Ajans’ta göreve başlayacak personele verilecek ücret, 375 sayılı Kanun hükmünde
Kararnamenin Ek 11 inci maddesi doğrultusunda belirlenecektir.
Ajans personelinin çalışma saatleri; günde dokuz saat olmak üzere haftada toplam 45
saattir. Ancak personel, kendisine verilen görevleri, çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın, en kısa
sürede ve en iyi şekilde sonuçlandırmak zorundadır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*