Yargıtay Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2022

YARGITAY SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli
pozisyonlara, 2020 yılı KPSS puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve
sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
a) Adaylar başvurularını 07.06.2021 – 11.06.2021 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar
(https://www.turkiye.gov.tr/yargitay -is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine
üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
b) Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru
işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden
adaylar sorumludur.
c) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım”
ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
III- BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak,
b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
d) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
e) Zabıt Katibi, Çözümleyici, Programcı, Teknisyen, Tekniker, Kameraman
pozisyonlarına başvuracak adayların başvurunun son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 35
yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1986 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)
f) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylarınbaşvurunun son günü
olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1991 ve sonrası
olanlar müracaat edebilir.)
g) 2020 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3
puan türünden, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için
KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak. Zabıt katibi ve koruma ve güvenlik görevlisi
pozisyonu için en az 70 puan almış olma şartı aranacaktır.
h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
i) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
j) Sözleşme dönemi içerisinde 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmiş olanlar, fesih tarihinden itibaren bir
yıldan önce tekrar sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilemezler.
B- ÖZEL ŞARTLAR
1- Zabıt katibi pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise
veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.(Bu maddede sayılan
öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da
bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî
Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu
verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli
bilgisayar/daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar/daktilo
sertifikası istenmeyecektir.)
c) Başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır.
d) Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri Başkanlığımız internet adresinden
duyurulacaktır.
e) Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla
kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç
dakikada en az doksan kelime yazma şartı aranacaktır.
f) Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan
kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün
bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. (Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının
toplam yazılan kelime sayısına oranının % 40 tan fazla olması halinde yazılan metnin anlam
bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.)
g) KPSS sınavından alınan puanın % 50’si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en
fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile
yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın % 50 sinin toplamı esas alınarak;
en yüksek puandan başlanılarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı
aday sözlü sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması
halinde, bu kişilerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
h) Uygulama sınavı sonuçları ile sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri
Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
Sözlü sınav konuları
1. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,
3. Genel kültür 15,
4. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
5. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam
100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
6. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı
kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması
1. Adayların aldıkları KPSS puanının % 35’i ve uygulama sınav puanının % 35’i ile sözlü
sınav puanının % 30’u esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucunda, nihai başarı listesi
belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro
sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday belirlenebilecektir.
2. Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde
ilân edilecektir
2- Koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için
aranacak özel şartlar
a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
d) 1 yıl mesleki tecrübesi olmak,
e) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak,
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel
özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
g) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten
fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten
fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
Koruma ve güvenlik görevlisi başvuru sonuçlarının ilanı
1. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen
pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son
sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
2. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde
ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
3. Sözlü sınava katılan adayların boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. (Boy ve kilo şartını
sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu sebeple boy ve kilo şartını sağlamayan
adayların başvuru yapmaması önem arz etmektedir.)
Sözlü sınav konuları
1. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,
3. Genel kültür 15,
4. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
5. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam
100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
6. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı
kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması
1. Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda
belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday
belirlenebilecektir.
2. Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde
ilân edilecektir.
3. Ataması yapılacak adaylardanilanın özel şartlar bölümünde belirtilen niteliklerin yanı
sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet
hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenecektir.
a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve
uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik
rahatsızlığı olmamak,
c) Göz: Görme engeli, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak,
d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek
işitme kaybı olmamak.
3- Çözümleyici pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar
a) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik,
matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri,
bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim
sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematikbilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden bir adedi güncel olmak üzere
en az 2(iki) programlama dilini bildiğini belgelemek,
c) Kamu kurum/kuruluşlarında veya özel sektörde en az 1 (bir) yıl BİM’de programcı
olarak çalışmış olmak.
d) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, çözümleyici, sistem programcısı ve programcı
olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri
esas alınır.
e) İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış
olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği
bulunan başka bir belgeye sahip olmak
f) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden
sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav
sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru
tarihi itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas
alınacaktır.
4- Programcı pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar
a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden lisans
düzeyinde mezun olmak,
b) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, bilişim personeli (Programcı) olarak 657 sayılı
Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli
statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
c) İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış
olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği
bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
d) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden
sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav
sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru
tarihi itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas
alınacaktır.)
Çözümleyici ve programcı başvuru sonuçlarının ilanı
1. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen
pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son
sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
2. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde
ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, değerlendirme, sözlü sınav sonuçlarının ilanı
1. Sözlü sınav, mesleki bilgiyi/uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.
2. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70
puan almaları gerekmektedir.
3. Başarılı aday bulunması durumunda, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve aynı
sayıda yedek belirlenecektir.
4. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
5. En yüksekten başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar atama yapılacaktır.
6. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı
yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle
yerleştirilecektir.
5- Teknisyen pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar;
a) Asansör teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler,
Anadolu Teknik Liseleri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Elektromekanik Taşıyıcılar
Bakım Onarım /Asansör Sistemleri dallarından mezun olmak,
b) Elektrik teknisyeni (yüksek gerilim) için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler,
Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik Bölümünden mezun olmak
veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Yüksek Gerilim Sistemleri dalından mezun olmak,
c) Elektrik teknisyeni (alçak gerilim) için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler,
Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik Bölümünden mezun olmak
veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü dalından
mezun olmak,
d) Endüstriyel Otomasyon teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri,
Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Endüstriyel
Bakım Onarım dalından mezun olmak,
e) Görüntü ve Seslendirme teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri,
Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liselerinin Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Görüntü ve
Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri dallarından mezun olmak,
f) Makine teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri,Teknik Liseler,
Anadolu Teknik Liselerinin Makine Teknolojisi Alanının Makine Bakım ve Onarım dalından
mezun olmak.
g) Mobilya teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve
Anadolu Teknik Liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının İç Mekan ve Mobilya
Teknolojisi ve Ahşap Doğrama Teknolojisi dallarından mezun olmak.
h) Metal İşleriteknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler
ve Anadolu Teknik Liselerinin Metal Teknolojisi Alanının Metal Doğrama, Kaynakçılık
dallarından mezun olmak.
i) Sıhhi Tesisat teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler
ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının
Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak,
j) Soğutma ve İklimlendirme teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri,
Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme Alanının Soğutma Sistemleri ve İklimlendirme Sistemleri dallarından mezun
olmak,
k) İnşaat teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve
Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Duvar ve Zemin
Kaplamaları, Boya, Yapı Yüzey Kaplama, Restorasyon, Yapı İç Mekan Dekorasyonu dallarından
mezun olmak,
Teknisyen başvuru sonuçlarının ilanı/ uygulama sınavı
1. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen
pozisyon sayısının 10 katı aday uygulama sınavına çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları
nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava
çağrılacaktır.) Uygulama sınavına katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız
internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
2. Uygulama sınavı, meslek ile ilgili teknik ve pratik bilgiyi ölçer nitelikte yapılacaktır.
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Uygulama sınavında 50 ve üzeri puan alan
adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavına katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri
Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
Sözlü sınav konuları
1. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,
3. Genel kültür 15,
4. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
5. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam
100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
6. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı
kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması
1. Nihai başarı listesi; Adayların aldığı KPSS puanının % 30’u, uygulama sınavı puanının
%35’i, sözlü sınavı puanının % 35‘i esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı
puanına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda
belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday
belirlenebilecektir.
2. Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde
ilân edilecektir.
6- Tekniker pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar
a) Makine teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Makine ön lisans programından
mezun olmak, 2 yıl mesleki tecrübesi olmak,
b) Elektrik teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik Teknolojisi ön
lisans programlarının birinden mezun olmak, 2 yıl mesleki tecrübesi olmak,
c) İnşaat teknikeri için; Meslek yüksekokullarının İnşaat ve İnşaat Teknolojisi ön lisans
programından mezun olmak, 2 yıl mesleki tecrübesi olmak,
d) Haberleşme teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Elektronik Haberleşme,
Telekomünikasyon, Haberleşme, Elektronik, Haberleşme Teknolojisi ön lisans programlarının
birinden mezun olmak, 1 yıl mesleki tecrübesi olmak,
e) Bilgisayar ve elektronik teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Bilgisayar
programcılığı / Bilgisayar Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik teknolojisi,
Endüstriyel Elektronik ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 1 yıl mesleki tecrübesi
olmak,
Tekniker başvuru sonuçlarının ilanı
1. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen
pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son
sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
2. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde
ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
Sözlü sınav konuları
1. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,
3. Genel kültür 15,
4. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
5. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam
100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
6. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı
kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması
1. Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda
belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday
belirlenebilecektir.
2. Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde
ilân edilecektir.
7- Kameraman pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar;
a. Yükseköğretim kurumlarının fotoğrafçılık ve kameramanlık ön lisans programından
mezun olmak,
b. Video düzenleme programlarından en az bir tanesini kullanabilmek,
c. Photoshop programlarından en az bir tanesini kullanabilmek,
d. Temel düzeyde Ofis programlarını kullanabilmek,
Kameraman başvuru sonuçlarının ilanı
1. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen
pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son
sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
2. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde
ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
Sözlü sınav konuları
1. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,
3. Genel kültür 15,
4. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
5. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam
100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
6. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı
kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması
1. Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda
belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday
belirlenebilecektir.
2. Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde
ilân edilecektir.
IV- TÜM POZİSYONLAR İÇİN BELİRLENEN ORTAK HUSUSLAR
a) Adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecektir.
b) Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde
başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet
süreleri dikkate alınır.
c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması formunu doldurmaları ve ayrıca duyurulacak bir tarihte de Başkanlığımıza elden veya
posta yoluyla ulaştırmaları istenecektir.
d) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70
puan almaları gerekmektedir.
e) Ataması yapılacak adayların, yapılacak tebligattan itibaren en geç 10 (on) iş günü
içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri
teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
f) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde
Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe
başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş gün içerisinde belgeyle ispat edilebilen
kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
g) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek
adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
h) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge
verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca,
gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

 

 

NOT:Yukarıda belirtilen ücretler, 01.01.2021 -30.06.2021 tarihleri arasında geçerli olan
brüt ücretler olup, bu rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal
kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenmektedir.
İLETİŞİM: Tel: 0 312 416 00 87- 0 312 416 02 81

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli
ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli
Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz
etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30’unun toplamı esas alınarak (YDS veya
dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı
aday arasından, (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması
halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav
başarı sırasına göre 2 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
I. Başvuru Şartları
A- Genel Şartlar
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen
sürelerde 2 kat için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4
üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli
statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip,
yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak,
g) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
B- Özel Şartlar (Nitelikler):
Sistem Uzmanı (2 Kişi – 2 Kat)
a. En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft, UNIX, AIX veya Linux (Red Hat ya da
Ubuntu Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak toplamda veya herhangi
birisi için en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b. Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe
sahibi olmak, Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
c. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25
ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini
gerçekleştirmiş olmalıdır.
d. Linux Web Server ve uygulama sunucuları kurulum ve yönetimi konusunda deneyim
sahibi olmak, (Nginx, Apache, vb)
e. Sunucu sanallaştırma (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.) konusunda
kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
f. Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli
olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,
g. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem
giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. Failovercluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
i. Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
j. VB, WMI, Powershell veya Bash, Perl, Python Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
k. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinden (MySQL, T-SQL, PostgreSQL vb.) en az
birisini iyi derecede bilmek,
l. Sistem Yönetimi kapsamındaki tüm işlemlerde, sorun çözümleme ve giderme
(Troubleshooting) konusunda tecrübe sahibi olmak,
m. Güncel fiziksel sunucu donanımlarının konfigürasyonları ve yönetimi konusunda bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
n. Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall
donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,
o. Tercihen Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Red Hat CertifiedSystem
Administrator (RHCSA), Red Hat CertifiedEngineer (RHCE) sertifikalarından birine sahip
olmak,
II- Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi:
a) Adaylar başvurularını 21.06.2021 – 25.06.2021 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar
(https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine
üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
b) Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru
işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden
adaylar sorumludur.
c) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım”
ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
III- İstenilen Belgeler
a) Ek’te yer alan başvuru formu (fotoğraflı),
b) Özgeçmiş ( Detaylı),
c) Mesleki tecrübeyi gösterir belge, (mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti
sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),
d) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen, güncel programlama dillerinden en az ikisini
bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb. belgeler),
IV- Başvuruların Değerlendirilmesi, Sözlü Sınava Çağırılacak Adayların Duyurulması
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2019
veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puanının %70’i ile geçerli
yabancı dil puanının yüzde 30′ unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek
puandan başlanarak 10 katı aday, sözlü sınava çağırılacaktır.
b) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.yargitay.gov.tr adresinde ilan
edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
V- Sözlü Sınav Yeri, Tarihi ve Değerlendirme
a) Sözlü sınav yeri ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır.
b) Sözlü sınavı, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan
alanlar başarılı sayılacaktır. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek belirlenecektir.
VI- Sınavın Şekli ve Konuları:
a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi
halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda
belirtilen tüm konulardır.
VII- Sonuçların İlanı ve Atama
a) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması formunu doldurmaları ve ayrıca duyurulacak bir tarihte de Başkanlığımıza elden veya
posta yoluyla ulaştırmaları istenilecektir.
b) Ataması yapılacak adayların, yapılacak tebligattan itibaren en geç 10 (on) iş günü
içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri
teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde
Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe
başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş gün içinde belgeyle ispat edilebilen
kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek
adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
e) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge
verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca,
gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
VIII- Ücret
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü
maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanı olan Ocak-Temmuz 2021 tarihleri arası belirlenen
brüt ücret 8.089,31 TL’nin aşağıda belirtilen cetvelde belirlenen katı ile çarpımı sonucu bulunacak
tutar olacaktır.

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL İŞ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D
maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden,
Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 279 sürekli işçi alınacaktır.
Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır.
Şartları uyan adaylar, başvurularını 07.06.2021 – 11.06.2021 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl
Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi
üzerinden İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru
yapabileceklerdir.
I-BAŞVURU ŞARTLARI
A) Genel Şartlar:
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum olmamak,
3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,
4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç
edilmemiş olmak,
6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi
itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak,
9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,
10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

 

II-AÇIKLAMALAR
1) Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
2) Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.
Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden
yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.
İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden
alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri
halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılacaktır.
3) Ön lisans düzeyindeki işçi talebimize, ilgili KPSS puan türünden 60 ve üzeri puan
almış olanlar başvurabilecek olup, İŞKUR tarafından KPSS puanı en yüksek olan adaydan
başlanılarak, açık iş sayısının 4 katı aday liste halinde Başkanlığımıza gönderilecektir. Bu adaylar
için kura çekimi yapılmayacaktır.
4) İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki başvuruların tamamı kura çekimi için Başkanlığımıza
gönderilecektir.
5) İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince,
istihdam edilecek kadro sayısının dört katı aday asıl, dört katı aday yedek olarak, noter huzurunda
çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.
6) Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde
başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet
süreleri dikkate alınacaktır.
III-KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1. Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları
www.yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul
edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar
arasından, 18.06.2021 tarihinde saat 09.00’ da Yargıtay Başkanlığı Konferans salonunda noter
huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
3. 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
12. maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan
adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı asil ve aynı sayıda yedek aday
belirlenecektir.
IV-BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ
1-Kura sonucunda belirlenen adaylar ile ön lisans düzeyindeki işçi talebimizle ilgili olarak
İŞKUR tarafından bildirilen listede yer alan adaylar; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu,
mesleki belge, sertifika vb. belgelerini Kurumumuza ibraz edeceklerdir.
2-Belge teslim tarihi ve yeri, www.yargitay.gov.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.
3-Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak
ve yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.
V-SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ
1) Kura sonucunda belirlenen adaylar ile ön lisans düzeyindeki işçi talebimizle ilgili
olarak İŞKUR tarafından bildirilen listede yer alan adaylar; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi gereğince
belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, sözlü sınava tabi
tutulacaklardır.
2) Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi
Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
3) Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
VI-SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK
BELGELER
1. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge
teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Yargıtay Başkanlığı internet adresinden
(www.yargitay.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2. Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış
beyanda bulunanlar kura listesinden çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar
sırasına göre dahil edilecektir.
VII-SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ,
NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1) Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden,
yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim
düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
2) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3) Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup,
adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.
Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde
diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı
olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek
puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
4) İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav
sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Başkanlığımız
internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve
bu ilan tebligat yerine geçecektir.
5) Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına
ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız evrak birimine yazılı olarak
verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 3 (üç) iş günü içinde
itirazları sonuçlandırarak, Başkanlığımız internet adresinde nihai karar ilan edilecek, yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
VIII-ATAMA İŞLEMLERİ
1-Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı
kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
2-Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
3-Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi
içerisinde teslim etmeyen veya sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar
ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin
ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.
4-Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb.
nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek
Başkanlığımıza başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve
başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve
başlamaları sağlanacaktır.
5-Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri
feshedilecektir.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*