Türkiye Dış Ticaret Araştırma Merkezi Uzman Alım İlanı ve İş İlanı 2024

turkiye-ihracatcilar-meclisi

TİM, EXIMBANK, İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA MERKEZİ (TEDAM)

YARIŞMA SINAVI İLE

UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

I. GENEL BİLGİLER

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Eximbank ve İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği ile Türkiye’nin dış ticaretini hem ulusal hem de küresel anlamda analiz ederek çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye’nin ilk dış ticaret araştırma merkezi TEDAM’a dış ticaret alanında güncel verileri takip etmek, sektörel kırılımları, ürün ve hizmet dağılımını ve ülkeler bazında gelişmeleri ayrı ayrı incelemek, sektörün beklentilerini karşılayacak projeler oluşturmak, raporlar üretmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak ve Türkiye’de dış ticaret politikalarının alt yapısını bilimsel anlamda araştırmak amacıyla iki (2) adet uzman yardımcısı alınacaktır.

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının uluslararası ticaret, iktisat, işletme, ekonometri, maliye, hukuk, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinden ya da bunlara denklikleri Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

c) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 06 Temmuz 2013 ve 05 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları’nda KPSSP4, KPSSP18 veya KPSSP108 puan türlerinin en az birinden 80 puan ve üzeri almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak, (Son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sıralamaya dahil edilir.)

d) İyi derecede İngilizce bilmek, (2012, 2013 veya 2014 yılları içinde girilen; KPSS İngilizce yabancı dil testinden en az 48 doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndan veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan veya bu sınava denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından onaylanan diğer bir sınavdan en az 80 puan almış olmak)

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

f) Erkek Adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,

g) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını aşmamış olmak,

h) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

i) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

j) Resmi kurum ve teşekküllere mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

B. BAŞVURU

Başvurular, 08.08.2014 Cuma günü saat 09.00’da başlayacak ve 22.08.2014 Cuma günü 18.00’da sona erecektir. Başvurular aşağıda yer alan üç yöntemden yalnızca biri kullanılarak yapılabilecektir.

a) TEDAM’a şahsen (İstanbul Ticaret Üniversitesi – TEDAM, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Sütlüce Mahallesi, İmrahor Caddesi, No: 90, Beyoğlu 34445, İstanbul),

b) TEDAM’a posta yoluyla (iade taahhütlü)(İstanbul Ticaret Üniversitesi – TEDAM, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Sütlüce Mahallesi, İmrahor Caddesi, No: 90, Beyoğlu 34445, İstanbul),

c) TEDAM’a e-posta yoluyla ([email protected]).

Aşağıda yer alan başvuru için gerekli belgelerin en geç 22.08.2014 tarihine kadar TEDAM’a teslim edilmesi gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

C. GEREKLİ BELGELER

Şahsen, posta veya e-posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan;

1- İstanbul Ticaret Üniversitesi veya Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin internet sitelerinden (www.ticaret.edu.tr , www.tim.org.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Uzman Yardımcılığı Sınavı İş Talep Formu,

2- Yükseköğretim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin fotokopisi,

3- KPSS sonuç belgesinin çıktısı,

4- Bir (1) adet vesikalık fotoğraf,

talep edilecektir.

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Yazılı ve sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanı) bulunduracaklardır.

Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava katılacak adaylardan;

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun bulunmadığına dair yazılı beyanı,

c) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

d) 4 adet vesikalık fotoğraf,

e) Adli sicil kaydı beyanı,(E-devlet’ten temin edilebilir.)

f) Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış kısa özgeçmişleri, istenecektir.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri 25.08.2014 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin internet sitesinde (www.ticaret.edu.tr , www.tim.org.tr) ilan edilecek olup kişilere özel bir duyuru yapılmayacaktır. Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

D. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

YAZILI SINAV

Yazılı (klasik) sınav: Yabancı dil (İngilizce) ve Alan bilgisi (ağırlıklı olarak dış ticaret konularını içerir.) şeklinde iki oturumlu yapılacak olup her iki oturum 100’er puan üzerinden değerlendirilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

I. Oturum (Yabancı Dil Sınavı):

– Yabancı Dil (İngilizce),

– Türkçe’den İngilizce’ye çeviri,

– İngilizce’den Türkçe’ye çeviri,

II. Oturum (Alan Bilgisi Sınavı)

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, yabancı dil bölümünden aldıkları puanın (ağırlığı %40) ve alan bilgisi bölümünden aldıkları puanın (ağırlığı %60) ağırlıklı ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 29.08.2014 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında İstanbul’da İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi’nde yapılacaktır.

E. SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Mülakata çağrılan yetmiş (70) puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavın tarihi yazılı sınavın sonucu ile birlikte İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin internet sitesinde (www.ticaret.edu.tr, www.tim.org.tr ) ilan edilecek olup kişilere özel bir duyuru ya da tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak iki (2) aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı yetmiş (70) veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.

Yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda yer alan uzman yardımcısı sayısı kadar adayın sınavda başarılı olmaması halinde, ihtiyaca göre sayısal düzenleme yapılabilecektir ve nihai olarak başarılı olan aday sayısı, ilan edilen kadro sayısından az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkı saklıdır.

F. KAZANANLARIN İLANI

Nihai sınav sonucu İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin internet sitesinde (www.ticaret.edu.tr , www.tim.org.tr) ilan edilecektir.

III. BİLGİ

Adres: TEDAM, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi

Sütlüce Mahallesi, İmrahor Caddesi, No: 90, Beyoğlu 34445, İstanbul

Tel: 0 212 444 0 4137 Dahili: 4575 ve 4576

E-posta: [email protected]

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*