İstanbul Beylikdüzü Belediyesi İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2022

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 3 Adet Müfettiş Yardımcısı Alacak;

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIM İLANI
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü bünyesinde münhal 3 adet GİH
sınıfı 6.derecedeki Müfettiş Yardımcısı kadrosuna sınav ile Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE TARİHİ;
Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak
yapılacaktır. Yazılı sınav; 02 Şubat 2022 tarihinde Çarşamba günü saat: 11.00 de Beylikdüzü
Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (Trakya Salonu) Cumhuriyet Mahallesi Çandarlı
Sokak Atatürk Bulvarı No:28 34520 Beylikdüzü-İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel koşulları taşımak,
b) Üniversitelerin Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler
fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş 4 yıllık lisans eğitimi
veren yurtiçi veya yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Yazılı Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
ç) Görevin yerine getirilmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,
d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden
80 (seksen) ve daha yukarı puan almış olmak,
e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişiği
bulunmamak,
f) Bu tür sınava daha önce en fazla bir defa katılmış olmak.
g) Adayların, Müfettişliğin gerektirdiği karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği ile tutum
davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER;
a) Beylikdüzü Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu: İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden veya (https://www.beylikduzu.istanbul) internet adresinden
temin edecekleri Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru formunun çıktısını alıp
imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
b) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden
alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek
diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
c) Yurt Dışı Mezuniyetlerde Denkliğin YÖK tarafından onaylandığına dair belgenin aslı
ya da onaylı sureti.
ç) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS A Grubu) Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web
sitesinden alınan doğulama kodlu bilgisayar çıktısı,
d) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
e) 4.5×6 cm ebatlı 2 adet vesikalık fotoğraf, (Son altı ay içinde çekilmiş)
f) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş,
g) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi olmadığına dair yazılı beyan,
ğ) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,
h) Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmadığına dair yazılı beyan,

SINAV BAŞVURUSU;
Adayların; 20.12.2021 tarihinden 24 Aralık 2021 tarihine kadar, (mesai saatleri içerisinde)
Beylikdüzü Belediyesinin internet sitesinde (https://www.beylikduzu.istanbul) yer alan başvuru
formunu doldurmak suretiyle; şahsen başvurmaları gerekmektedir. Şahsen yapılan başvurularda
başvuruda istenen belgelerin aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi kabul edilecektir.

SINAV KONULARI;
a) Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esasları), İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Yargı,
İdari Teşkilat), 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 657 sayılı Kanun, Ceza Hukuku (Genel
Esasları ve Memur Suçları), Medeni Hukuk (Genel Esasları ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku
(Genel Esasları), Ticaret Hukuku (Genel Esasları), Ceza Mahkemesi Hukuku (Genel Esasları),
Mahalli İdareler Mevzuatı (5216 ve 5393 sayılı kanunlar,2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, İl
Özel İdaresi Kanunu, Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile Bağlı Mevzuatı, İhale Mevzuatı Genel Esasları, İmar Mevzuatı Genel
Esasları, İş Hukuku (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bağlı
Mevzuatı), Avrupa Birliği Müktesebatı (Genel Olarak AB’nin kuruluşu, yapısı, organları ve Yerel
Yönetimlerle ilgili temel bilgi),
b) İktisat: İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat), Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve
Politikası, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomik
Sorunlar,
c) Maliye: Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları, bütçesi) Maliye
Politikası, Türk Vergi Sistemi (Genel Esasları),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi,
d) Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birisi,

SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE SINAV İLANI;
Yazılı sınavına KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan atama yapılacak boş kadro
sayısının, yirmi (20) katı kadar sayıdaki toplam 60 (altmış) aday çağırılacaktır.
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 60
(altmış) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilk 60 (altmış)
aday giriş sınavına alınacaktır. 60. sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday veya adayların
bulunması halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 07 Ocak 2022 tarihinde Beylikdüzü
Belediyesinin internet sitesinde (https://www.beylikduzu.istanbul) ve Büyükşehir Mah. Enver
Adakan Cad. No:2 adresinde bulunan Beylikdüzü Belediyesi Ana Hizmet Binasının girişindeki
ilan panosunda duyurulacaktır.

GİRİŞ BELGESİ;
Her adaya, Beylikdüzü Belediyesi insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından
fotoğraflı ve onaylı ‘Sınav Giriş Belgesi’ verilecektir. Ayrıca kimlik tespitinde kullanılmak üzere
nüfus cüzdanı veya sürücü belgelerinden herhangi birinin ibrazı da zorunludur. Adayların ‘Sınav
Giriş Belgesini’ sınavdan önce almaları gerekmektedir. Geç gelenler ile Sınav Giriş Belgesi ve
kimlik belgesi ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır,

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ;
a) Yazılı sınavda her soru grubu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
b) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışındaki her konu grubu için
alınan notun 60 dan ve notlar ortalamasının 70’den aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil tam notu
100 olup başarılı sayılabilmek için notun 50’den aşağı olmaması gerekir.
c) Ortalamada 70 ve yukarı puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak
üzere sıralamaya tabi tutulur. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylarda KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır, KPSS puanı da eşit olanlardan yabancı dil notu yüksek olana öncelik
tanınır.

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI;
Yazılı sınavı kazanan adayların, başarı sırasını ve sözlü sınavının yapılacağı yeri, gününü
ve saatini gösterir liste, 11 Şubat 2022 tarihinde Beylikdüzü Belediyesinin ilan Panosunda ve
https://www.beylikduzu.istanbul İnternet adresinde ilan edilir.
Yazılı sınavı kazananlara ayrıca yazılı olarak da bildirim yapılacaktır,

SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ;
Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav adaylara bildirilen
yer, gün ve saatte başlar. İlan edilen gün ve saatte mücbir sebepler dışında sınava girmeyen
adaylar haklarını kaybederler. Sözlü sınavda, adayların genel olarak; hukuki, iktisadi, mali ve
kamu yönetimi bilgileri ile muhakeme ve algılama yeteneği, ifade yeteneği, genel kültür, tavır,
hareket gibi şahsi kişisel nitelikleri göz önünde bulundurulur. Sözlü sınavda adaylara Sınav
Kurulu Üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların
ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için alınacak notun
70’den az olmaması gerekir,

GİRİŞ SINAV NOTU VE SONUCUNUN DUYURULMASI;
Müfettiş Yardımcılığına giriş sınav puanı: yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıdır.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavını kazanmış sayılmak için sınav puanının 70’ten az olmaması
gerekir. Sınavı kazananların durumu; Sınav Kurulu tarafından en yüksek nottan başlanılmak üzere
bir tutanağa bağlanır. Giriş sınavı puanının eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday
başarı sıralamasında öncelik kazanır. Yapılan değerlendirme sonucunda giriş sınavını kazanan
adayların listesi, başarı sırasına göre kadro sayısı kadar asil ve yedek olacak şekilde Beylikdüzü
Belediyesi ilan panosunda ve web sayfasında (https://www.beylikduzu.istanbul) duyurulacaktır.
Giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı olarak da bildirim yapılacaktır.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ;
Yazılı veya sözlü sınav sonuçlarına itiraz: Sınavın ilan edildiği tarihten başlamak üzere
beş (5) iş günü içinde Sınav Kurulu Başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav
Kurulu tarafından incelenerek sonuçlandırılır ve itiraz eden aday/adaylara yazılı olarak bildirilir,

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATAMA;
Sınavda başarılı olan adaylara gerekli tebligatlar yapılır. Kazanan adayların tebliğ
tarihinden itibaren 15 iş günü içinde atamaları yapılmak üzere insan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir. Sınavı kazanan adaylar; bu süre içinde müracaat
etmemeleri durumunda haklarını kaybederler ve yerlerine yedek listedeki adaylardan sıra ile
atama yapılır.

Beylikdüzü Belediyesi Tarafından İlanen Duyurulur;

1 yorum

  1. Merhaba ben Mehmet Gürsoy kaynak ustasıyım gazaltı elektrik kaynak ustasıyım işarıyorum işe çok ihtiyacım var saygılarımla boya işinden anlıyorum 05438545075 işe alüminyum doğrama pvc cephe ustasıyım pvc montaj ustasıyım kaynak işinden anlıyorum 05438545075 işe ihtiyacım yurt dışı yurt içi engelimyok işe ihtiyacım var sayın başbakanım

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*