Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2024

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI DENETÇİSİ KADROSUNA
NAKLEN ALIM İLANI

1- GENEL AÇIKLAMALAR
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Geçici 2 nci maddesi
uyarınca giriş (sözlü) sınavı ile naklen 7 (yedi) adet Göç İdaresi Başkanlığı Denetçisi alımı
yapılacaktır.
2- BAŞVURU ŞARTLARI
Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 30.11.2022 tarihi itibari ile genel ve özel bütçe
kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve
belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve
kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dâhil en az beş yıl görev
yapmış olmak.
3– BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
3.1. Adaylar başvurularını, 19.05.2023 saat 10:00 – 26.05.2023 saat 17:30 arasında eDevlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
3.2. Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate
alınmayacaktır.
3.3. Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
3.4. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
3.5. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.
4- BAŞVURU BELGELERİ
4.1. Kurumlarınca onaylı, müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında
yardımcılık veya stajyerlikte geçen sürelerini, derece ve kademelerini ve hizmette geçen diğer
süreleri gösterir hizmet belgesi.
4.2. Fotoğraflı özgeçmiş belgesi.
4.3. Adli sicil bilgileri otomatik olarak gelmektedir.
4.4. Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli
olduğuna dair beyan.
4.5. Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi olmadığına dair beyan.
4.6. Adayların lisans bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan
veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel
bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini yüklemeleri
gerekmektedir.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ
5.1. Başkanlıkça, süresi içinde yapılan başvurular belgelerin eksik olup olmadığı ve
adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Başvuru şartlarını
taşıyan ve eksiksiz belge ile başvuran adaylar giriş sınavına çağrılacaktır.
5.2. Başvuru sonuçları Başkanlık internet sitesinde (www.goc.gov.tr) yapılacak duyurudan
sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı
bir tebligat yapılmayacaktır.
5.3. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş sınavına
katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır.
5.4. Giriş sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden
itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere
yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
6- GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI
6.1. Giriş (Sözlü) Sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav
yeri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Başkanlık internet sitesinde yapılacak duyurudan sonra
adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir
tebligat yapılmayacaktır.
6.2. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve
onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş
pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz
edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaklardır.
6.3. Giriş sınavında adaylar;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), yönlerinden ayrı ayrı puan
verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
6.4. Sınav konuları;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
b) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
ç) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
d) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu.
e) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu.
g) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.
ğ) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.
h) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.
ı) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile
ilgili maddeleri.
i) 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.
j) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu.
k) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve
6458 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan diğer yönetmelikler.
l) Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği
m) Genel kültür bilgisi.
6.5. Başkanlık gerekli görmesi halinde giriş sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir.
Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlık resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak
olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
7- GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE
İTİRAZ

7.1. Giriş sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav
Kurulu üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak
adayların başarı puanları belirlenecektir.
7.2. Adayların giriş sınavında başarılı sayılabilmeleri için başarı puanlarının en az 70
(yetmiş) olması gerekmektedir.
7.3. Adaylar, giriş sınav sonuçlarını Başkanlık internet sitesinde yapılacak duyurudan
sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya
tebligat yapılmayacaktır.
7.4. Giriş sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7
(yedi) gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak
bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
8- YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ
8.1. 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alarak başarılı olan adaylar, başarı puanı en yüksek olan
adaydan başlanarak sıralanacaktır. Başarı puanı aynı olan adaylarda müfettiş, denetçi, denetmen
ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreleri fazla olan adaya sıralamada
öncelik verilecektir.
8.2. Giriş sınav puanları esas alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 7
(yedi) asıl aday ve 7 (yedi) yedek aday belirlenecektir.
8.3. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak
duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim
veya tebligat yapılmayacaktır.
8.4. Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen
adaylar için kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
8.5. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içinde göreve başlamayan veya
ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine 30.11.2023 tarihine kadar yedek
adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacaktır. Yedek adayların
hakları, daha sonra yapılacak sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik teşkil
etmeyecektir.
8.6. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan, sınava başvuru şartlarını taşıyan ve
ilan edilecek süre içinde istenilen belgeleri teslim edenler Göç İdaresi Başkanlığı Denetçi
kadrolarına atanacaktır. İstenilen belgeler şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa teslim edilecek,
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8.7. Bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde belgelerini teslim etmeyen
adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil
etmeyecektir.
8.8. Atanma hakkından feragat eden adayların ataması yapılmayacaktır.
8.9. Ataması yapıldığı halde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi
içinde göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların
atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
9– DİĞER HUSUSLAR
9.1. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ataması yapılmış olanların
ise atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
9.2. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen
hususlarla ilgili belge talep edebilecektir.
9.3. Bu ilanda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanacaktır.
9.4. Göç İdaresi Başkanlığı Denetçi kadrolarına atananların, yardımcılık veya stajyerlik
kadrolarında geçirdikleri süreler, Göç İdaresi Başkanlığı Denetçi Yardımcısı kadrolarında;
müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör unvanlı kadrolarda geçirdikleri süreler Göç İdaresi
Başkanlığı Denetçisi kadrolarında geçirilmiş sayılır.

Başvuru Linki (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)


İlan olunur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : Göç İdaresi Başkanlığı Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 06370
Yenimahalle/ANKARA
Tel : 0312 422 08 46 – 29
Faks : 0312 422 09 00
E-posta : personeldairesi@goc.gov.tr

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*