Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2024

cukurova-universitesi-personel-alimi
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 18 personel alacak.

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar, 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 2014 KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI SAYI BÜTÇE TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER
HEMŞİRE 11 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ 2 ÖZEL BÜTÇE Meslek Yüksekokullarının Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olmak ve Makroskopi örneklemede Deneyimli Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 ÖZEL BÜTÇE Meslek Yüksekokullarının Radyoloji Bölümü Mezunu Olmak ve En Az Beş Yıl Araştırma Hastanesinde Görev Yapmış Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ 2 ÖZEL BÜTÇE Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünden Mezunu Olmak.
MÜHENDİS 1 ÖZEL BÜTÇE Fakültelerin Makine Mühendisliği Bölümünden Mezun Olmak
BÜRO PERSONELİ 1 ÖZ GELİR (SKS) Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ve Kütüphanecilik Lisans Programlarından Birinden Mezun Olmak.

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a)Türk vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d)Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e)657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2-Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2014 KPSSP3, Önlisans mezunları için 2014 yılı KPSSP93, grubu puanı esas alınacaktır.

3-İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

5-Herhangi bir sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6-657 sayılı Kanunun 4-B maddesi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7-Adaylar en fazla 1 pozisyon için başvurabilirler.

8-Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların isimleri www.cu.edu.tradresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

1-Başvuru formu

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-Diploma Fotokopisi

4-2014 KPSS sınav sonuç belgesi

Bilgi İçin :

Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 62 85 (116)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*