SGK Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2024

SGK sözleşmeli 2 elektrik, 2 makine, 1 harita mühendisi, 1 mimar ve 1 şehir plancısı alacak.

SON BAŞVURU TARİHİ:13/10/2014 (SAAT:17.00)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Ankara’da bulunan İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle, aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartları belirtilen toplam 7 sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI(Pozisyon) KİŞİSAYISI ARANILAN NİTELİKLER BRÜT ÜCRETLER (Ek ödeme dahil)
ElektrikMühendisi 2 Üniversitelerin Elektrik, Elektrik ve Elektronik ya da Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programı ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak. 3.848,69 TL
MakineMühendisi 2 Üniversitelerin Makine Mühendisliği lisans programı ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 3.848,69 TL
HaritaMühendisi 1 Üniversitelerin Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık veya Geomatik Mühendisliği lisans programları ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 3.848,69 TL
Mimar 1 Üniversitelerin Mimarlık lisans programı ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak. 3.848,69 TL
Şehir Plancısı 1 Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans programı ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 3.848,69 TL

BAŞVURU ŞARTLARI VE DİĞER AÇIKLAMALAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

2-Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 85 puan almış olmak.

4-Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

5-İsteklilerin; gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde www.sgk.gov.tradresinde yayımlanan ilan ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri eksiksiz olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine posta yoluyla veya bizzat müracaat etmek suretiyle teslim etmiş

olmaları gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan, ilan edilen pozisyon sayısına göre en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde, sırasıyla lisans mezuniyet tarihi önce olanlara, yaşı daha büyük olanlara öncelik tanınacaktır.

7-Yerleştirilmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar yerleştirme yapılacaktır.

8-Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

9-İlanda belirtilen ücret tutarına brüt 950,92 TL ek ödeme ücreti dahil olup, aylık brüt sözleşme ücreti tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise damga vergisi kesilmektedir.

10-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

11-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

sgk-sozlesmeli-personel-alimi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA

(İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)

Kurumunuzda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışmak istiyorum.

Gereğini arz ederim……. /.. ../2014

İMZA

Adı Soyadı

Başvurduğu Pozisyon

Elektrik Müh. (2 kişi)

Makine Müh. (2 kişi)

Harita Müh. (1 kişi)

Mimar (1 kişi)

Şehir Plancısı

(1 kişi)

T.C.Kimlik No:

Telefon No:

GSM;

Askerlik durumu

: Yaptı [ ] Muaf [ ] Halen asker [ ] .

Adli sicil kaydı bulunup bulunmadığı

: Var [ ]

Yok [

Mahkumiyeti varsa süresi ve sonucu

:….. yıl, .. gün

Tecil [ ] Af [ ] Para cezası [ ] İnfaz [ ]

Sağlık açısından görevini devamlı yapmaya engel bir halinin bulunup

bulunmadığı: ………………………………………………

Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında

görev yapabilir misiniz?: Evet [ ] Hayır [ ]

Daha önce 657 sayılı Kanunun 4/B

maddesine göre çalıştıysanız unvanınız / ayrılış tarihiniz : ………………………………. – ……… /….. /

e-posta adresi:……………………………………………….

Yazışma Adresi:……………………………………………….

EKLER:

1.Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da mezun olunan okuldan onaylı örneği (Aslı gösterilmek suretiyle Kurumumuzdan tasdikli örneği kabul edilecektir.)

2.KPSS sonuç belgesi

3.Özgeçmiş

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*