Sağlık Bakanlığı Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kura İlanı 2024

saglik-bakanligi

2014 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi gereğince, Sağlık Bakanlığı, Bağlı Kuruluşlar ve diğer kamu kurumlarında aşağıda belirtilen unvanlarda çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlardan ekte belirtilen; 1 Biyolog, 1 Çocuk Gelişimcisi,1 Diyetisyen, 9 Ebe, 1 Fizyoterapist, 28 Hemşire, 3 Memur, 1 Psikolog, 30 Sağlık Memuru (1 Anestezi, 3 Çevre Sağlığı, 15 İlk ve Acil Yardım, 2 Laboratuvar, 3 Röntgen, 1 Tıbbi Sekreter, 5 Toplum Sağlığı), 18 Sağlık Teknikeri ( 15 İlk ve Acil Yardım, 1 Laboratuvar, 1Röntgen, 1 Tıbbi Sekreter), 2 Sosyal Çalışmacı, 2 Şoför, 3 V.H.K.İ olmak üzere toplam 100 münhal kadroya yeniden (açıktan) atamalarının yapılması uygun görülmüştür.

Kura başvuruları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. Bu kura için unvan ve branşlar, il veya hizmet birimi olarak ilan edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır.

Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

Başvurular 01.09.2014 Pazartesi günü başlayıp, 08.09.2014 Pazartesi günü saat 18:00’da sona erecektir.

Başvuruda bulunan adaylar;

– Notere onaylattıkları PBS başvuru formu

-En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetveli(İlk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmetleri v.b. bilgileri içeren)

-Noter tasdikli diploma sureti veya geçici mezuniyet belgesinin aslı

(Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet cetvelinin asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir.)

Adaylar yukarıda belirtilen belgeleri en geç 11.09.2014 Perşembe günü saat 18:00′ a kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak

Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye / ANKARAadresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Başvuruda bulunan adayların atanmak istediği kadro unvanı ve branşta daha önce çalışmış olmaları, daha önce çalışmış oldukları bu unvan ve branşla ilgili gerekli diplomaya sahip olmaları ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. (Ancak ebe ve hemşirelik kadrolarına; ebelik bölümü mezunu olup hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına, hemşirelik bölümü mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ise hemşire unvanına müracaat edebileceklerdir.)

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olanlar, belgeleri eksik olanlar, belirtilen süre içinde başvurmayanlar, yanlış müracaatta bulunanlar, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenler, noter onaysız başvuru formu ile müracaat edenler ve kura tarihi itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97nci maddesindeki şartları taşımayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Memur veya Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarına;

-En az lise veya dengi okul mezunu olup 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde, bu kadro unvanlarında daha önceden çalışmış olanlar müracaat edebileceklerdir.

-Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına müracaat edeceklerin yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmaları, lise ve dengi okullar ile yüksekokul veya fakültelerin bilgisayar bölümünden mezun olduklarını ya da iki dönem bilgisayar eğitimi aldıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Şoför kadrolarına müracaat edeceklerin; en az lise mezunu olması ve Şoför kadro unvanında daha önce çalışmış olmaları gerekmektedir.

Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan 5525 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde sayılan suçlar hariç olmak üzere af kapsamına girenler de kuraya başvurabileceklerdir.

Müracaatları Kabul Edilmeyecekler:

-Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar, daha önce 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin A bendine göre hizmeti olmayanlardan anılan Kanunun 4. maddesinin B ve C bentlerine göre ve diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar istifa sonrası açıktan atama kurası için müracaatta bulunamayacak, başvuru formu çıktısını göndermiş olsalar bile kuraya alınmayacaklardır.

-3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 6320 Sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu kapsamında çalışmış olup görevden ayrılanlar bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.

-Kura sonucu yerleşenlerden ilanda belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

-Bakanlığımıza gelen noter tasdikli başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayların başvuruları iptal edilecek ve kuraya alınmayacaklardır.

Kura sonucu yerleştirilenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanırlar. Ancak, müktesebine uygun münhal kadro bulunmaması halinde; kadroları daha üstte olanlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya atanıncaya kadar daha alt kadrolara ilgili mevzuat çerçevesinde atanabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri 30.09.2014 Salı günü tercihleri doğrultusunda bilgisayar ortamında noter tarafından kura ile yapılacaktır, kura yeri ve saati internet adresinde duyurulacaktır.

Atamalar, söz konusu kadrolarla ilgili açıktan atama izin prosedürlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımızın 13.01.2011 tarih ve 6853 Sayılı Genelgesinde belirtilen usul ve esaslar gereği vilayet memuru statüsünde bulunanlardan; şoför unvanına atananlar 2 (iki) yıl, şoför dışındaki unvanlara atananlar ise 1 (bir) yıl boyunca mazeret tayinleri (eş ve sağlık durumu) hariç olmak üzere atandıkları ilden başka bir ile tayin ve kadro derece/unvan değişikliği taleplerinde bulunamayacaklardır.

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına atananlar 2 (iki) yıl boyunca Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme

Yönetmeliğinin 19, 20, 21 ve 26ncı maddeleri hariç atandıkları ilden başka bir ile tayin taleplerinde bulunamayacaklardır.

ATAMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK BELGELER

1.Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,

2.Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),

3.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,

4.6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

5.Mal bildirim beyannamesi,

6.Ehliyet belgesinin noter onaylı sureti (şoför kadrosuna yerleşenler için),

7.Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına yerleşenlerin; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesi, lise veya dengi okullar ile yüksekokul veya fakültelerin bilgisayar bölümünden mezun olduğuna dair diploma veya iki dönem bilgisayar eğitimi aldığının belirtildiği belgenin aslı veya onaylı sureti.

Kura sonucu yerleşenler yukarıda belirtilen belgeleri en geç 15.10.2014 Çarşamba saat 18:00′ a kadar T.C.Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye / ANKARA

adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edeceklerdir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

2014 YILI İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI

TAKVİMİ

SIRA TARİH AÇIKLAMA
1 01 Eylül 2014 Pazartesi 08 Eylül 2014 Pazartesi P.B.S. Üzerinden başvurularının yapılması
2 11 Eylül 2014 Perşembe Başvuru evrakları son geliş tarihi Saat:18:00
3 30 Eylül 2014 Salı KURA TARİHİ Yeri ve saati

(www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

4 15 Ekim 2014 Çarşamba Atamaya esas evrakların son geliş tarihi Saat: 18:00

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*