Kütahya Belediyesi 8 İtfaiye Eri Alımı Yapıyor 2022

Kütahya Belediyesi 8 İtfaiye Eri Alacağını Duyurdu;


İTFAİYE ERİ ALIM İLANI
Kütahya Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

Sıra
No
Kadro
Unvanı
Hizmet
Sınıfı
Kadro
Derecesi
Kadro
Adedi
NiteliğiCinsiyetiKPSS
Puan
Türü
KPSS
Puanı
1İtfaiye
Eri
GİH106İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği,
İtfaiyecilik ve Sivil Savunma,
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
önlisans programlarından
birinden mezun olmak. En az
(C) sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.
ErkekP93En az
60
puan
2İtfaiye
Eri
GİH102İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği,
İtfaiyecilik ve Sivil Savunma,
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
önlisans programlarından
birinden mezun olmak. En az
(C) sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.
KadınP93En az
60
puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI;

Kütahya Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş itfaiye eri kadroları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

 1. Başvuru Genel Şartları:
  İlan edilen boş itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki
  genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  a) Türk vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
  çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
  ertelenmiş olmak,
  d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli
  bulunmamak.
  e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 1. Başvuru Özel Şartları:
  a) İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
  taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım
  yapılacak kadro unvanının karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış
  olmak.
  b) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde
  en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan
  kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30
  yaşını doldurmamış olmak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.)
  c) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
  itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
  ç) İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma veya Sivil Savunma ve
  İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye
  teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik
  Kanunu hükümlerince verilen, yukarıdaki tablonun nitelik kısmında belirtilen adaylar için en az
  (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  d) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 1. Başvuru Esnasında Adaylardan istenilen Belgeler:
  a) Sınava girmek isteyen adaylar, belediyemizin web sayfası https://www.kutahya.bel.tr
  adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları Başvuru Formlarının çıktısını alıp
  imzalayarak, Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
  b) Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek
  kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
  c) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
  kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
  ç) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
  ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
  d) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  belediyemizce tasdik edilebilir),
  e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  h) Son altı ay içerisinde çekilmiş (2) adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma
  yapıştırılacak).
 1. Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi:
  Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
  a) 13/12/2021-17/12/2021 tarihleri arasında, Belediyemizin web sayfası
  https://www.kutahya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları Başvuru
  Formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, belediyemiz personeli gözetiminde boy ve kilo
  ölçümü yapmak üzere Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi Merkez/KÜTAHYA adresinde
  bulunan Kütahya Belediye Başkanlığı İtfaiye Grup Binasında 09:00-17:00 saatleri arasında
  şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
  b) Posta ve mail yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
  Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Başvuruların Değerlendirilmesi-Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlanı:
  a) T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar,
  KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş
  kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
  b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
  çağrılacaktır.
  c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar, KPSS puanları ile 21/12/2021 tarihinde
  Belediyemizin web sayfası https://www.kutahya.bel.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar sınav
  giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
  ç) Sınava Giriş Belgesi sınava girişte ibraz edilecektir.
  d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
  bulunulmayacaktır.
 1. Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları:
  Sınavın Yeri ve Zamanı;
  a) Sözlü ve uygulamalı sınav 27/12/2021 tarihinde Fuatpaşa Mahallesi 12. Sokak No: 61
  Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü Hizmet
  Binasında yapılacaktır. Sınavlar saat 09:00’da başlayacaktır.
  b) Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
  edilecektir.
  c) Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
  ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
  Sınavın Konuları:
  a) Sözlü Sınav;
 2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 5. Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
  b) Uygulamalı Sınav;
  Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif
  dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
 1. Sınav Değerlendirme, Sonuçlara İtiraz:
  İtfaiye eri sınavında değerlendirme;
  Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
  Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan
  olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
  ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
  Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
  puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
  Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
  alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
  geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
  Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
  puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyenin internet adresinde
  (https://www.kutahya.bel.tr) ilan edilir.
  Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
  öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
  asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
  Belediyenin internet adresinden (https://www.kutahya.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara
  ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
  Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
  puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
  kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
  gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
  gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
  hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
  bulunulacaktır.
  Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde (https://www.kutahya.bel.tr)
  ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından
  yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Kütahya Belediyesinden İlanen Duyurulur;

2 yorum

 1. SELAM ALEYKÜM

  T.C :32735018920
  ADI SOYADI:HASAN HÜSEYİN KIRCA
  CİNSİYETİ:ERKEK
  DOĞRU TARİHİ:07.06.1990
  İL/İLÇE: KÜTAHYA / TAVŞANLI
  E.POSTA:hasanhuseyinkirca@gmail.com
  ADRESİ:YENİ MAH.DOĞRU SOK NO:2 KÜTAHYA / TAVŞANLI
  BÖLÜM:DOĞALGAZ ISITMA VE SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ
  ÜNİVERSİTE ADI:AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
  05416457100 telefon
  iş başvur

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*