İstanbul İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı ve İş İlanı 2024

istanbul-ihracatci-birlikleri-is-ilanlari

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL

ALIMI DUYURUSU

1-Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 (Bir) Uzman Yardımcısı, 5 (Beş) İdari Memur kadrosuna atanmak üzere sınavla toplam 6 (Altı) personel alınacaktır.

2-Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

c)18 yaşını bitirmiş olmak,

d)Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden yüksek lisans derecesi olmak,

e)01.01.2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1979’dan sonra doğanlar)

f)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

h)Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

i)TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

ı) Uzman Yardımcısı kadrosuna başvurmak için, İngilizce Yabancı Dil Bilgisinden, 2012 Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS), 2013 – 2014 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 puana karşılık gelen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

j)06-07 Temmuz 2013 ve 05-06 Temmuz 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıdaki tabloda belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak,

BÖLÜMÜ ÖĞRENİM

SÜRESİ

PUAN TÜRÜ ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

İKTİSAT

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

4 YIL (KPSSP36) 1 Uzman Yardımcısı
BÖLÜMÜ ÖĞRENİM

SÜRESİ

PUAN TÜRÜ ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

İŞLETME – İKTİSAT – KAMU YÖNETİMİ – ULUSLARARASI İLİŞKİLER – ÇALIŞMA EKONOMİSİ – ORMAN MÜHENDİSLİĞİ – ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ – BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 4 YIL (KPSS P3) 5 İdari Memur

3-Başvurular istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir.

4-İstenilen Belgeler

1.Genel sekreterlikten talep edilecek iş talep formu,

2.T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı

3.İki adet vesikalık fotoğraf,

4.Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi

5.KPSS Sonuç Belgesi

6.Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge fotokopisi

7.Güncel özgeçmiş

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

1.Nüfus Cüzdanının fotokopisi

2.Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği

3.Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

4.Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olamadığına dair yazılı beyanı,

5.Dört adet vesikalık fotoğraf,

6.Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,

7.Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

8.Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi,

9.KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

10.Yabancı Dil Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

5-Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine en geç 14 Ekim 2014 tarihi saat 17.00’e kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6-Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 17 Ekim 2014 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğimiz internet adresinden (www.iib.org.tr) duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7-Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

GENEL SEKRETERLİK

ADRES

TELEFON

WEB ADRESİ

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB)

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi C Blok Kat:3 Yenibosna – Bahçelievler / İSTANBUL

(212) 454 05 00

www.iib.org.tr

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. Kimlik Numarası
Adı Fotoğraf
Soyadı
Doğum Tarihi …… /……… / ………….
Medeni Hali Bekar Evli
Cinsiyeti Bayan Erkek
Doğum Yeri [İl ve ilçe] …………………………………… /
Askerlik Durumu [Erkek Adaylar İçin] Yaptı

Muaf

Tecilli (……….. /………. /……….. tarihine kadar)

Yazışma Adresi
Telefonu GSM: Ev: (………………………………………………………….. ) İş: (………………………………………….. )
e-mail adresi
Başvurduğunuz pozisyonu işaretleyiniz: (Sadece bir kutuyu işaretleyiniz!)

? UZMAN YARDIMCISI ? İDARİ MEMUR

KPSS Puanı Ve Yılı:
Yabancı Dil Sınavı Türü / Puanı /Yılı
Öğrenim

Durumu

Mezun Olunan Eğitim Kurumu Bölümü veya Alanı Giriş ve Mezuniyet Tarihleri
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans

Bu iş talep formunda yer alan bilgilerin şahsıma ait olduğunu kabul ve beyan ederim.

Tarih: ………. /………. / 2014

Adı ve Soyadı :

İmzası:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*