İnsan Hakları Uzman Yardımcılığı Alım İlanı 2024

İnsan-Hakları-Kurumu-is-basvurusu

Türkiye İnsan Hakları Kurumundan:

İNSAN HAKLARI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye İnsan Hakları Kurumunda (TİHK) istihdam edilmek üzere, 21/6/2012 tarihli, 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu ve İnsan Hakları Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, genel idare hizmetleri sınıfından 9 uncu dereceli 15 adet İnsan Hakları Uzman Yardımcısı kadrosuna giriş sınavı ile personel alımı yapılacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 20 Aralık 2014 Cumartesi günü, saat 09.30’da Ankara’da yapılacaktır. Sınav süresi 2 saat olacaktır. Sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat ise sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce TİHK’in resmi internet sitesinde (http://www.tihk.gov.tr) ve hizmet binasında duyurulacaktır.

Giriş sınavının şekli ve uygulaması, sınav komisyonlarının oluşumu, insan hakları uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikler, insan hakları uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerine ilişkin bilgiler 14.03.2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsan Hakları Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer almaktadır.

1) BAŞVURU ŞARTLARI

İnsan Hakları Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi ya da yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 2013 veya 2014 yıllarında yapılan KPSS’de; KPSSP21, KPSSP30, KPSSP36, KPSSP47, KPSSP74, KPSSP86, KPSSP88, KPSSP95, KPSSP103, KPSSP114 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almak,

ç) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış (01 Ocak 1979 ve daha sonra doğmuş) olmak,

d) Sınava başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamış olmak,

Şartları aranır. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava girerek başarılı olan adayların atamaları yapılmaz.

2) SINAV BAŞVURUSU

a) Sınava ön başvurular 5-14 Kasım 2014 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacaktır.

b) Sınava başvuracak adayların KPSS puanları ÖSYM tarafından ön başvuru esnasında kontrol edilecektir. ÖSYM tarafından ön başvuru esnasında yukarıda belirtilen puan şartını taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecektir.

c) Atama yapılacak kadro sayısının yirmi katı aday, yukarıda belirtilen KPSS puan türlerinde en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanacak,sıralamadaki en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip aday var ise aynı puana sahip adaylar listeye dahil edilerek nihai başvuru yapacak adaylar belirlenecektir.

ç) Nihai başvuru yapmaya hak kazanan adayların listesi, ön başvuruların sonuçlanması ve nihai başvuru yapacak adaylara dair listenin ÖSYM tarafından TİHK’e bildirilmesinden sonra Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecektir. ÖSYM ön başvurunun sonuçlarını internet adresinden adaylara duyuracaktır.

d) Sıralamaya giren ve sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, 20-28 Kasım 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla veya bireysel olarak İnternet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

e) Sınav ücretini yatıran ve başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile edineceklerdir.

f) ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

g) Sınava başvuru ve sınavın uygulanmasına ilişkin diğer bilgiler Kurumun internet sitesinde de ayrıca duyurulacaktır.

3) SINAVIN ORGANİZASYONU VE YÜRÜTÜLMESİ

a) Yazılı sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

b) Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar vermesine dayanan açık uçlu (yazılı) sınav uygulanacaktır. Adaylara, aşağıda ayrıntısı yer alan alanlardan en az 20 adet açık uçlu sorudan oluşan sınav uygulanacaktır. Sınavda; Tablo-1’de belirtilen konular arasından sorular yer alacaktır.Tüm adaylara aynı sorular sorulacaktır.

TABLO-1: SINAV KONULARI VE SINAVDAKİ AĞIRLIKLARI

SINAV KONULARI SORULARIN PUAN AĞIRLIĞI
1) ALAN BİLGİSİ (% 65)
A) Maliye 5%
1) Kamu maliyesi

2) Vergi hukuku ve Türk vergi sisteminin genel esasları

B) İktisat 5%
1) Mikro iktisat

2) Makro iktisat

C) Uluslararası ilişkiler 10%
1) Uluslararası Hukuk

2) Siyasi Tarih

3) Uluslararası Güncel Sorunlar

D) Kamu yönetimi 20%
1) Siyaset bilimi

2) Kentleşme ve çevre sorunları, yerel yönetimler

3) Türk siyasi tarihi

4) Yönetim bilimleri

D) Hukuk 25%
1) Anayasa hukuku ve anayasa yargısı

2) İdare hukuku ve idari yargılama hukuku

3) Ceza hukuku (genel hükümler)

4) Ceza muhakemesi hukuku

5) Medeni hukuk (başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku)

2) KURUMUN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ KONULAR 35%
1) İnsan hakları teorisi

2) Ulusal insan hakları kurumları

3) BM ve Avrupa Konseyi sistemi bağlamında uluslararası insan hakları koruma mekanizmaları

4) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

a) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Bu puan oluşturulurken; Tablo-1’de gösterilen sınav konuları için belirlenen soru ağırlıkları puan hesabında aynı şekilde kullanılacaktır. Değerlendirme sonuçlarına göre, Yazılı Sınav Puanı yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun (15) dört katı (60) aday TİHK tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. 60 ıncı adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağırılacaktır.

b) Yazılı sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, ayrıca adayların adresine belge gönderilmeyecektir.

5) SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday, Kurumun resmi internet sitesinde ve hizmet binasında duyurulmak suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağırılacaktır.

b) Sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurumun resmi internet sitesinde ve hizmet binasında duyurulacaktır.

c)Sözlü sınava girecek adaylardan;

1 – Kurumdan veya Kurumun resmi internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formu,

2 – KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

3 – Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,

4 – Ayrıntılı özgeçmiş,

5 – Dört adet vesikalık fotoğraf,

istenir.

Adaylardan istenen belgelerin, TİHK tarafından Kurumun internet sitesinde yapılacak duyuruda belirtilen tarihe kadar Kuruma ulaştırılması gerekir. Bu süre içerisinde Kuruma ulaşmayan başvurular dikkate alınmaz.

ç) Sözlü sınav, adayların;

1. Yazılı sınavın konularına ilişkin bilgi düzeyi,

2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

4. İnsan haklarına duyarlılığı, birikimi ve tecrübesi,

5. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

6. Genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilerek her birinden ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

d) Adaylar, Komisyon tarafından, yazılı sınavın konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli puan, yukarıda yazılı diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

e) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

6) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

a) Adayların giriş sınavında başarılı sayılabilmeleri için yazılı ve sözlü sınavların her birinden yetmiş ve üzeri puan almış olmaları gerekir.

b) Giriş sınavı puanı, adayların yazılı ve sözlü sınav sınavlarda aldıkları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir.

c) Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle sıraya konur. Adayların giriş sınavı puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday, her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

ç) Giriş sınavı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl; atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir.

d) Sınav sonuçları, Komisyon tarafından tutanağa bağlanır. Sınavı asıl ve yedek olarak kazananlara ilişkin liste, Kurum Başkanı tarafından onaylandıktan sonra Kurumun resmi internet sitesinde ve hizmet binasında ilan edilir.

e) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanların ataması yapılır.

f) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; yapılmış olsa dahi atama işlemi geri alınır.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU

Adres: Yüksel Caddesi No:23, Kat 3, Yenişehir 06650 Ankara

Telefon: (0312) 422 29 20

Faks: (0312) 422 29 96

Web: http://www.tihk.gov.tr

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*