İller Bankası Müfettiş Yardımcılığı Alım İlanı ve İş İlanı 2024

İller Bankası 4 hukuk, siyasal bilgiler, İİB., iktisat, işletme, 6 harita, jeoloji, makine, çevre, bilgisayar, elektrik ve elektronik mühendisliği mezunu olmak üzere toplam 10 müfettiş yardımcısı alınacak.

İLLER BANKASI A.Ş.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

İller Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere, giriş sınavı ile;

a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri (Hukuk, İktisat, Maliye, Bankacılık, İşletme, Kamu Yönetimi ile dengi dallarda) ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan 4 Müfettiş Yardımcısı,

b) Mühendislik Fakültelerinin Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan her bir branştan birer kişi olmak üzere 6 Müfettiş

Yardımcısı,

Toplamda ise 10 Müfettiş Yardımcısı alınacak olup, sınavla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

I – SINAVA KATILABİLME KOŞULLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

a) Banka İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde yer alan genel şartlara haiz olmak,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Erkek adaylar için, Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,

-Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

-Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olmak,

– İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak

b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış bulunmak,

c) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri (Hukuk, İktisat, Maliye, Bankacılık, İşletme, Kamu Yönetimi ile dengi dallarda) ve Mühendislik Fakültelerinin Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

ç) Tutum ve davranışları ile Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz bulunmak,

d) Sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

e) Kasıtlı olmayan suçlar dışında hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak,

f) Banka tarafından daha önce açılan giriş sınavlarına iki defadan fazla girmemiş olmak,

g) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme sınavı (KPSS) neticesinde;

-Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden (Hukuk, İktisat, Maliye, Bankacılık, İşletme, Kamu Yönetimi ile dengi dallarda) mezun olanlar için KPSSP40, KPSSP42 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 40 aday arasında bulunmak,

-Mühendislik Fakültelerinin Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için KPSSP1 Puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada her bir branş için en yüksek puanlı 10 aday arasında bulunmak, (Toplam 7 branşda 10 kişi için gerçekleştirilecek, en fazla 100 adayın katılacağı (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır),

h) İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinin birinden ilan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde KPDS/ÜDS/YDS’den 50 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, gereklidir. (ç) bendinde belirtilen husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulunca yapılacak inceleme ile tespit edilir.

II. BAŞVURULAR

a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu ‘nu 07/08/2014 – 22/08/2014 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr) doldurup JPEG formatındaki fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir.

b) Adaylar müracaatlarını gerçekleştirdikten sonra aynı sitede yer alan ” Başvuru Kontrol” tuşunu kullanarak başvurularının Banka tarafından sağlıklı olarak kayıt edilip edilmediğini kontrol edeceklerdir.

c) Adaylar giriş yaptıkları İş Talep Formunun çıktısını alıp imzalayarak III.maddede (Başvuru Belgeleri) belirtilen belgelerle birlikte 22/08/2014 günü mesai saati bitimine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim edecekler veya “İller Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:19 Kızılay PK: 06410 /ANKARA” adresine posta ile (iadeli taahhütlü ) göndereceklerdir. Belgelerini posta ile gönderen adayların Bankaca(Teftiş Kurulu Başkanlığınca) onaylı sureti istenen belgelerin noter onaylı suretlerini göndermeleri şarttır.

ç) 22/08/2014 günü mesai saati bitiminden (Saat 17:30) sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin Teftiş Kurulu Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması gereklidir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar ile bu belgelerde kazıntı, silinti ve bunun gibi tahrifatlar tespit edilen adaylar sınava katılamazlar.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

d) Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, belirtilen her bir branştan en yüksek KPSS puanını alandan başlayarak, alınacak olan sayının on (10) katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir.

III.BAŞVURU BELGELERİ

Giriş sınavına başvuru, Bankanın web sayfasında doldurulan İş Talep Formunun çıktısı ve aşağıda istenilen;

a) Nüfus cüzdanının Bankaca(Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca) yada noter onaylı örneği,

b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin Bankaca (Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca) yada noter onaylı örneği, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin Bankaca (Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca) yada noter onaylı örneği, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin Bankaca (Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca) yada noter onaylı örneği teslim etmek zorundadır.

c) KPSS sonuç belgesi ile 1 nci maddenin (h) bendinde belirtilen asgari yabancı dil düzeyini gösterir belge,

ç) Son 6 ay içinde çekilmiş üç (3) adet vesikalık fotoğrafı ile birlikte yapılır.

IV. SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Yazılı Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav tarihinden bir hafta önce sınav giriş belgesini “http://sinav.anadolu.edu.tr/sb” adresinden alacaklardır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Adaylar sınavda, sınav giriş belgesi ile birlikte resimli nüfUs cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadırlar.

b) Yazılı sınav 07/09/2014 Pazar günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacak olup, ayrıca sınav yeri Sınav Giriş Belgesinde de belirtilecek ve Banka web sayfasında yayınlanacaktır.

c) Sözlü sınav Ziya Gökalp Cad.No:19 Kızılay/ANKARA adresinde yapılacak olup, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçları ile birlikte Banka web sayfasında ilan edilecektir.

V.SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

1)Sınav, yazılı (test) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

2)Yazılı sınavda adaylara başvurdukları öğrenim dalları ile ilgili temel bilgiler ve mesleki sorular sorulacaktır. Yazılı sınav yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

3)Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar, sözlü sınava katılamazlar.

4)Sözlü sınavda adayların; yazılı sınav konuları ve genel kültür konularının yoklanması yanında mesleki konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilir.

5)Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak gerekir.

6) Müfettiş Yardımcılığı giriş yazılı ve sözlü sınavları, aşağıda belirtilen ana konularda yapılır.

a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden (Hukuk, İktisat, Maliye, Bankacılık, İşletme, Kamu Yönetimi ile dengi dallarda) mezun olanlar için; İktisat-Ekonomi, Hukuk, Muhasebe, Maliye,

b) Mühendis kökenli adaylar için ilgili mühendislik konuları üzerinden yapılır.

VI. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Yazılı ve sözlü sınav notunun toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puan esas alınarak, her bir alan için en yüksek puandan başlanarak başarı sıralaması yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde sırasıyla yazılı notu yüksek olana ve mezuniyet sonrası eğitim durumu yüksek olana öncelik verilir.

Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen sayıda asıl aday ve aynı sayıda yedek aday, atama için gerekli belgelerle birlikte Bankanın web sayfasında ilan edilir.

Teftiş Kurulu Başkanlığınca sınavı kazandığı duyurulan adaylar sınav sonuçlarının ilk duyurulduğu tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde atanmak üzere müracaat etmezler ise haklarını kaybederler. Bu durumda, süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır.

VII. BİLGİ

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik, Banka İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Bankanın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Adaylar sınav sırasında hesap makinesi kullanabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile databank gibi özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır.

Sınavda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın web sayfası (www.ilbank.gov.tr) ve 0 312 431 72 40 ve 9405 dahili numaralı telefondan edinilebilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*