İç İşleri Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2022

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 4/B
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız
merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı
tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 1.772 adet boş pozisyonlara 22 Mart-08
Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile personel alımı yapılacaktır.
A) 657 sayılı DMK 4/B maddesine göre alınacak sözleşmeli personelin unvan ve boş
pozisyonlarının dağılımı

* Yukarıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin brüt ücretleri 2020 yılı Temmuz ayına aittir. Her yıl için
memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacaktır.
Ç) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde
belirtilen nitelikleri taşımak,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak,
askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak
kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan;
lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için
KPSSP(94) puan türünden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla
başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak
suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın
içerisinde bulunmak,
4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir
ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il
ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5-Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam
zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla
bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)
B) ORTAK ŞARTLAR
Avukat, Arşiv Uzmanı, Mühendis (Elektrik- Elektronik, Makine, Bilgisayar ve Harita),
Şehir Plancısı, Programcı, Tekniker (Bilgisayar, Harita), Teknisyen (Elektrik- Elektronik)
pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıda her pozisyon unvanı
için belirtilen özel şartlara ilave olarak;
(a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda
çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev
yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,
(b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda
çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli
personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat
tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
C) ÖZEL ŞARTLAR
1-AVUKAT :
a-Hukuk Fakültelerinden mezun olmak,
b-Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
2-ARŞİV UZMANI
Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya
Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça
derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından
birisini bitilmiş olmak.
3-MÜHENDİS:
A-Elektrik- Elektronik Mühendisi :
Fakültelerinin elektrik, elektronik, elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme
mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca
kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.
B-Makine Mühendisi :
Fakültelerin Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği, Makine ve İmalat
Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.

C-Bilgisayar Mühendisi :
Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar
Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu
tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.
Ç-Harita Mühendisi :
Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik
Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş
olmak,
4-ÇÖZÜMLEYİCİ
a-En az dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak,
b-C, C++, C#, Java, Java Script programlama dillerinden en az ikisini örgün öğretim
yoluyla alıp başarılı olduğunu belgelemek veya bu programlama dillerinden en az ikisini
içerecek şekilde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar programcılığı sertifikasına
sahip olmak,
c-Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde İngilizce YDS belgesine
sahip olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip
olmak.
5-ŞEHİR PLANCISI
Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim
kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
6-PROGRAMCI:
a- İki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı
(İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri
ve Programlama bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu
tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,
b- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde İngilizce YDS belgesine
sahip olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip
olmak.
7-BÜRO PERSONELİ
Lisans Mezunları İçin
a- Lisans mezunu olmak,
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken
sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini
tamamlamış olmak gerekmektedir.
Ön Lisans Mezunları İçin
a- Ön lisans mezunu olmak,
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken
sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini
tamamlamış olmak gerekmektedir.

8-ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ
Lisans Mezunları İçin
a- Lisans mezunu olmak,
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken
sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini
tamamlamış olmak gerekmektedir.
Ön Lisans Mezunları İçin (Diğer)
a- Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü hariç ön lisans mezunu olmak,
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken
sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini
tamamlamış olmak gerekmektedir.
Ön Lisans Mezunları İçin (Çağrı Karşılama Hizmetleri Bölümü Mezunları)
a- İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken
sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini
tamamlamış olmak gerekmektedir.
9-TEKNİKER (HARİTA, BİLGİSAYAR)
a- Harita Teknikerliği için; Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita
ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans bölümlerinden herhangi
birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi
veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
b-Bilgisayar Teknikerliği için; Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi
(Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar
Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim
Sistemleri), Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Programlama, Web Teknolojileri ve
Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama), Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar
Destekli Tasarım ve Animasyon, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Sağlık Bilgi Sistemleri
Teknikerliği ve Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun
olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki
öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
10-TEKNİSYEN (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)
Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumları ile denkliği Milli Eğitim
Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kuramlarından
veya bu okullara denk mülga okulların Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik,
Elektrik- Elektronik, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar,
Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, ElektrikElektronik Teknolojisi (Otomasyon Sistemleri Dalı), Bobinaj, Bobinajcılık, Otomatik
Kumanda, Asansör, Radyoculuk, Monitörlük, Telekomünikasyon, Büro Makineleri Teknik
Servisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Asansör
Sistemleri, Endüstriyel Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri,
Haberleşme Sistemleri, Yüksek Gerilim Sistemleri dallarının herhangi birinden mezun olmak,
11-DESTEK PERSONELİ (Şoför)
a- Lise mezunu olmak,
b- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

D) BAŞVURU ŞEKLİ
1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans
mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep
Formu”na, ön lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü)
Sınavı İş Talep Formu”na lise mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise
Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı
seçerek, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak
olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat
edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr
hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet
şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez
Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
ibraz ederek temin edebileceklerdir.
3- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir
şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet”
butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme
kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 29 Ocak
2021 tarihi saat: 17:30’a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna
basarak başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar.
4- Giriş(sözlü) sınavına lisans ve ön lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet
bilgileri Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan
veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda
ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu
durumda olan adayların onaylı diploma örneğini veya www.turkiye.gov.tr adresinden temin
edilen mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri
gerekmektedir.
5- Giriş(sözlü) sınavına lise düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgilerini
manuel olarak girmeleri ve onaylı diploma örneğini pdf ya da jpeg formatında modüle
yüklemeleri gerekmektedir.
6- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, öğrenim bilgisi sekmesinde
ilgili kutucuğu işaretleyip denklik belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne
yüklemeleri gerekmektedir.
7- Avukat pozisyonuna başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık
ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
8-Arşiv Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi,
Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından
herhangi birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça
derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir
onaylı transkript belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.
9- Programcı ve Çözümleyici pozisyonuna başvuracak adayların; YDS puan bilgileri
otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata olan adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu
işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan
adayların YDS belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri
gerekmektedir.
10- Destek Personeli(Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların istenilen sürücü belgesi
bilgilerini manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne
yüklemeleri gerekmektedir.

11- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam
zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek
taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için
görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini pdf ya da jpeg formatında
sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
12-Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak
gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini
manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne
yüklemeleri gerekmektedir.
13-Adayların başvuru aşamasında Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün
http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel
Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun
olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde fotoğrafını jpg ya da jpeg
formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
14-Başvurular tamamlandıktan sonra sistem 29 Ocak 2021 tarihinde saat:17:30’da
kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle
adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:30’dan önce belirtilen başvuru tarihleri arasında
almaları gerekmektedir.
15-Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından bizzat
müracaatlar ile posta, mail, faks yoluyla gönderilen giriş(sözlü) sınav başvuru belgeleri kabul
edilmeyecektir.
16-Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı
sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.
17-Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
E) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ
Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli
internet sitesi “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan
duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacak olup,
söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların
kendileri sorumlu olacaktır.
F) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Müracaatlar tamamlandıktan sonra,
a- Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonları tercih eden adayların
Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonları tercih eden adayların
tercih ettikleri İl Valiliklerince oluşturulan İl Sınav Komisyonlarınca sınav modülü üzerinden
adayların sınav ilanında belirtilen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir.
Bu nedenle adayların başvuru yaparken bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakların
doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir.
b- İlgili Sınav Komisyonlarınca başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların
başvuruları reddedilecek olup, adaylara başvurularının reddedildiği SMS ve e-posta yoluyla
bildirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru sürecinde iletişim bilgilerinin doğruluğundan
emin olmaları gerekmektedir. Hatalı bilgi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların
kendileri sorumlu olacaktır.
c- SMS ve e-posta ile başvurusunun reddedildiğini öğrenen aday, itiraz için en geç iki
gün içerisinde(mesai saatleri içerisinde) Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar
için İşlemler Şubesi Müdürlüğü ile, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için tercih ettiği
Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçip, başvurusunun reddedilmesine neden olan
bilgi ve belgeleri elden veya fax yoluyla iletmek zorundadır. Aksi takdirde aday, herhangi bir
hak talebinde bulunamayacaktır.

d- Başvurusu kabul edilen adayların Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında tercih
ettikleri il ve pozisyon unvanlarına göre lisans mezunları KPSSP(3) puan türü, ön lisans
mezunları KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için ise KPSSP(94) puan türü esas alınarak
en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, sözleşmeli
boş pozisyonların dağılımını gösterir Ek-l/a ve Ek-l/b sayılı tablolara göre her pozisyon unvanı
için KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday,
giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ilişkin il ve unvan bazlı listeler ile günlü katılım listeleri
05 Mart 2021 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan
edilecektir Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile
aynı puana sahip adaylar da giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip
adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.
G) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV YERLERİ
Giriş(sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlü katılım listeleri, sınav
yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet
adresinde ilan edilecektir.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav
Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik
belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş
pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen
adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen sözleşmeli pozisyon unvanı için başvuruda
bulunan adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri il için, Ek-2 sayılı tabloda o ilin yer aldığı
grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav komisyonunun bulunduğu ilde sınava
katılacaklardır.
Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için Bakanlık Sınav
Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için ise Ek-2 sayılı listede gösterilen
ve 8 ilde oluşturulan Bölgesel Sınav Komisyonlarınca, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr
internet adresinde duyurulacak tarihte eş zamanlı olarak giriş(sözlü) sınavları
gerçekleştirilecektir.
Ğ) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV KONULARI
1-Avukat pozisyonu için; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku, İdari
Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Genel Kültür konularından,
2-Mühendis pozisyonu için;
a-Elektrik- Elektronik Mühendisi pozisyonu için; Genel Kültür, Temel Kavramlar
ve Ölçme, Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği, Sinyaller ve Sistemler, Elektronik Devreler,
Kontrol ve Otomasyon konularından,
b-Makine Mühendisi pozisyonu için; Malzeme, Makine Ekipmanları, Statik,
Dinamik, Termo Dinamik, İmalat, Enerji, Konstrüksiyon ve İmalat, Makine Teorisi ve
Dinamiği, Mekanik, Otomotiv ve İklimlendirme konularından,
c- Harita Mühendisi pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve
Uygulamaları, Harita Projeksiyonları, Koordinat Sistemleri, Kadastro Bilgisi, Mühendislikte
Veri Tabanları konularından,
d-Bilgisayar Mühendisi pozisyonu için; Programlama Dilleri, Web Servisleri,
Yazılım, Yazılım Mimarisi, Genel Kültür konularından,
3-Çözümleyici pozisyonu için; Programlama Dilleri(C, C++, C#, Java, Java Script),
Nesne tabanlı analiz ve tasarım, Veri tabanı, Web Servisleri, Yazılım test teknikleri ve
metodolojileri hakkında Bilgi Sahibi Olmak, Genel Kültür konularından.

4-Şehir Plancısı pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS Temel İlke
ve Teknikleri), CBS Yazılımları, Temel Şehircilik Kavramları konularından,
5-Arşiv Uzmanı pozisyonu için; Genel Kültür, Siyasi Tarih, Osmanlı Paleografyası ve
Diplomatikası(Osmanlıca Belge Okuma ve Değerlendirme), Osmanlı Müesseseleri ve
Kavramları, Arşivcilik Terminolojisi konularından,
6-Programcı pozisyonu için; Programlama Dilleri, Program Kütüphaneleri, Donanım,
Yazılım, Raporlama, Testler, Genel Kültür konularından,
7-Tekniker pozisyonu için;
a-Harita Teknikeri pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve
Uygulamaları, Koordinat Sistemleri, Haritacılık Faaliyetleri konularından,
b-Bilgisayar Teknikeri pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare
Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri
Bakanlığının görev alanına giren konulardan,
8-Büro Personeli pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare
Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri
Bakanlığının görev alanına giren konulardan,
9- Teknisyen (Elektrik-Elektronik) pozisyonu için; Temel Kavramlar ve Ölçme,
Devre Elemanları, Güç Hesabı, Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev
alanına giren konulardan,
10- Çağrı Karşılama Personeli pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür,
Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,
11- Destek Personeli(Şoför) pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa,
İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile
İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konular ile uygulamalı olarak da sürüş teknikleri,
direksiyon kullanımı ve trafik kurallarından oluşur.
H) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU
Bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık Sınav Komisyonu ile taşra teşkilatında sekiz(8)
bölgeye ayrılan ve Ek-2 sayılı listede bölgesel sınav yeri olarak belirtilen sekiz (8) İl de
Bölgesel Sınav Komisyonları Bakanlığımızca görevlendirilecek bir (1) başkan ve dört (4)
üyeden oluşur.
Bakanlık Merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için başvuruda bulunan adaylar
Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için başvuruda
bulunan adaylar ise İş Talep Formunda tercih ettikleri ilin bulunduğu grubun hizasında
gösterilen İl Merkezli Bölgesel Sınav Komisyonlarınca, giriş(sözlü) sınavına tabi tutulacaktır.
I) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULU
4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye
hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100
tam puan üzerinden değerlendirilir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava
katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

İ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı
sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların
sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı
puanını oluşturur. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak Bakanlık merkez teşkilatı
ve taşra teşkilatı ayrı olmak üzere sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösterir Ek-l/a ve
Ek-l/b sayılı tablolara göre her pozisyon unvanı için Giriş(Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı
Puan Listesi oluşturulacaktır. Başarı puanları aynı olan adaylarda KPSS puanı en yüksek olan
adaya öncelik verilecektir.
Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı
Listeleri Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan
edilecektir.
İlgili Sınav Komisyonlarınca; Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine
itirazlar değerlendirildikten sonra, Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ayrı olmak üzere
her pozisyon unvanı için KPSS puan türüne göre ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl
ve en fazla bir katına kadar yedek aday belirlenerek, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı
Listeleri yine Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan
edilecektir.
Giriş(sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınav
Sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil
etmeyecektir.
J) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilen Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı
Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 iş günü içinde mesai saatleri
içerisinde adayların sınava girdikleri ilgili Sınav Komisyonlarına bir dilekçe ile itirazda
bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.
İlgili sınav komisyonları itirazları 3 iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına
göre asıl ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri
Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
İlgili sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup, ilan edilen süre (2 iş günü)
içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
K) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER
1-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,
2-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı veya
noterden onaylı fotokopisi,
3-Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http: //personel.icisleri.gov.tr internet
adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak
Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş 600*800
boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde fotoğraf (CD ortamında),
4-Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek
doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu,
5- 2020 yılı KPSS (B) grubu Sınav Sonuç Belgesi,
6-Avukatlık pozisyonuna başvuracak adaylardan; Avukatlık ruhsatnamesinin baro veya
noterden onaylı örneği,
7-Programcı veya Çözümleyici pozisyonuna başvuracak adaylardan; YDS (en az D
düzeyinde) veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç
belgesinin aslı veya onaylı örneği,
8-Destek Personeli pozisyonuna başvuracak adaylardan; sürücü belgesinin aslı veya
onaylı örneği.

9-Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi,
10-http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler”
sayfasından temin edilebilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Formu,
Giriş(sözlü) sınav sonuçları Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet
sitesinde ilan edilerek ilgili adaylara bildirilecektir. Bu bildirim tebligat hükmünde olup, ayrıca
ilgili adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Bu bildirim tarihinden itibaren, giriş(sözlü)
sınavını asıl olarak kazanan adayların yukarıda belirtilen atama belgelerini, Bakanlık merkez
teşkilatında ilan edilen pozisyonları tercih eden adaylar için İşlemler Şubesi Müdürlüğüne, taşra
teşkilatında ilan edilen pozisyonları tercih eden adaylar için iş talep formunda tercih ettikleri
ilin il yazı işleri müdürlüğüne belirtilen süre içerisinde şahsen elden teslim etmeleri
gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile gönderilecek atama belgeleri dikkate
alınmayacaktır.
L) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ
Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için sınavı kazanan adayların
atama iş ve işlemleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce, sözleşme imzalama iş ve
işlemleri ise Bakanlığın ilgili birimlerince gerçekleştirilecektir.
Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için sınavı kazanan adayların atama
ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri ise, adayların İş Talep Formunda tercih ettikleri Valilik
İ1 Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacaktır.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim
etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu
adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
M) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI
Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle
boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama
yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.
N) DİĞER HUSUSLAR
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş(sözlü) sınav şartlarından bir veya
birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve
sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen diğer hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru için tıklayınız.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*