Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı ve İş İlanı 2024

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay alacak.

 

Sözleşmeli Astsubay

Başvuru Kılavuzu

2 0 1 4

Başvurular: 26 Eylül – 12 Kasım 2014

DİKKAT !!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

1. FAALİYET TAKVİMİ (*)

S.Nu. Faaliyet Tarih
1. Aday Öğrencilerin Başvurularının Kabulü 26 Eylül 2014 12 Kasım 2014 (Saat:08.00)
2. Yazılı Sınava Çağırılacak Adayların İnternet’te Yayımlanması 24 Kasım 2014 (Saat:17.00)
3. Yazılı Sınavın İcra Edilmesi

(Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İzmir)

30 Kasım 2014
4. Yazılı Sınav Sonuçlarının ve Seçim Aşamalarına Çağırılacak Adayların İnternet’te Yayımlanması 08 Aralık 2014 (Saat:17.00)
5. Seçim Aşamaları

(Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İzmir)

15 Aralık 2014 19 Aralık 2014
6. Asıl ve Yedek Olarak Kazanan Aday Listelerinin Açıklanması 16 Mart 2015 (Saat:17.00)
7. Kazanan Asıl Adayların Katılışı

(Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İzmir)

23 Mart 2015
8. Mezuniyet 16 Temmuz 2015

* Hava Kuvvetleri Komutanlığı, başvuru kılavuzunda ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

hava-kuvvetleri-komutanligi-astsubay-alimi

2. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

a.Adaylarda Aranan Şartlar;

(1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve ERKEK olmak,

(2)TABLO-1 ve TABLO-2’de belirtilen fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından kaynak olarak belirlenen bölümlerden birini kendi nam ve hesabına bitirmiş olmak (20 Mart 2015 tarihine kadar mezun olacakların başvuruları da kabul edilecektir), (Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde denkliği onaylanmış olması gerekmektedir),

(3)Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 2014 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla;

(a)Ön lisans öğrenimini tamamlamış adaylar için yirmi beş yaşından (01 Ocak 1990 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir),

(b)Lisans öğrenimini tamamlamış adaylar için yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir),

(4)Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(5)Uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olmak. Halen bu görevlerde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerin ayrıca, sıralı üstlerinden sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi almış olmak (Adaylar nitelik belgelerini, yazılı sınavdan başarılı olduktan sonra, kurye kanalıyla yada kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü olarak elden seçim aşamalarına gelirken getirebilirler.),

(6)Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(7)Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak (askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır),

(8)Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hüküm açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a)Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayritabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarının birinden,

(b)Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c)1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci Madde’sinde belirtilen suçların birinden mahküm olmamak,

(9)Hv.Tek.Okl.K.lığı tarafından yapılacak genel kültür ve genel yetenek yazılı sınavlarında ve seçim aşamalarında başarılı olmak.

(10)Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

(11)İstihdam edilecekleri sınıflar açısından, 19291 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen gerekli sağlık şartlarını taşımak,

(12)Türkçe’yi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak,

(13)Her iki gözde tashihli görmeleri tam olmak, renk ayırt etme kusuru ile şaşılık vb. kusurlar bulunmamak,

(14)Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak, düztabanlık, iskelet bozukluğu, ameliyat izleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici dövme ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, jilet, leke, çiçek bozukluğu, kellik ve cilt hastalığından iz ve bunlar gibi kusurları bulunmamak,

(15)Ağız ve diş yapısında; fonasyon, konjenital anomaliler (doğuşsal eksiklik ve bozukluklar), ön dişlerde diestema (dişler arası boşluk), ortodontik anomaliler (açık kapanış, derin kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış, çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, ağız içi dokularda hijyen bozukluğu ve enfeksiyon odakları (apikal lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı (konjenital veya diş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir) olmamak,

(16)Muayene merkezleri veya askeri hastanelerden “………………….. Sınıfında Sözleşmeli

Astsubay Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak.

NOT : Yabancı uyruklu kişilerle evli olanların başvurularının kabul veya reddedilmesi Gnkur.Bşk.lığı tarafından yapılır.

b.Başvuru İşlemleri;

(1)Hv.K.K.lığı sözleşmeli astsubay başvuruları, 26 Eylül – 12 Kasım 2014 tarihleri arasında sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde yer alan başvuru linkindeki ilgili alanlara gerekli bilgileri doldurarak yapılacaktır.

(2)Başvuru formunun internet üzerinden doldurulmasından sonra, adaylara başvuru işleminin başarıyla tamamlandığını belirten bir şifre verilecektir. Bu şifre kullanılarak bilgiler kontrol edilebilecek, varsa başvuruların sona ereceği tarihe kadar değişiklikler yapılabilecektir. Başvuru bilgilerine başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için, şifrelerin gizli tutulması gerekmektedir.

(3)Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre veya tekrar başvuru imkanı tanınmayacaktır.

(4)Başvuruların tamamlanmasından sonra adayların adreslerine herhangi bir belge gönderilmeyeceğinden, adayların internet adresinden durumlarını takip etmeleri ve yapacakları işlemleri öğrenmeleri gerekmektedir. İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle yazılı sınav ve seçim aşamalarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

c.Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar;

(1)İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili hanelerin doldurulmaması, yaş, cinsiyet, mezuniyet durumu vb. bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, yapılan başvurunun ve formun eksiksiz olarak tamamlanmasına dair işlemin sonuçlandırılmaması, başvuru için belirlenen tarihler arasında başvuru yapılmaması, internet haricinde posta/kargo vb. ile başvuru yapılması ve İKDSY K.lığı tarafından yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş şartlarını taşımadığının belirlenmesi durumunda, başvurular geçersiz sayılacaktır.

(2)Belgelerde, adayların beyanları esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi içermesi durumunda, sınavın, seçim aşamasının veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

Genel kültür ve genel yetenek sınavı 30 Kasım 2014 Pazar günü, Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR’de yapılacaktır.

a.Genel kültür sınavı, adayların Atatürkçülük, İnkılap Tarihi, Siyasi Tarih, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar (NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler vb.), Türkiye Coğrafyası, Devletler Hukuku ile Türkiye ve dünya ile ilgili güncel konular başta olmak üzere benzeri konulardaki genel kültür bilgilerini ölçecek şekilde elli sorudan,

b.Genel yetenek sınavı, adayların sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileri, sözel ve sayısal yetenek olmak üzere, iki bölüm halinde yirmi beşer soru, toplamda da elli sorudan oluşmaktadır.

c.Yazılı sınavlar sonrasında genel kültür ve genel yetenek sınavı için ayrı ayrı olmak üzere tespit edilen her bir baraj notu ve üzerinde not alan adaylar, 15 – 19 Aralık 2014 tarihleri arasında, her aday için bir gün sürmesi planlanan seçim aşamalarına (ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik değerlendirme testi (FYDT), mülakat komisyonu ve nihai karar komisyonu) katılabileceklerdir.

4. SEÇİM AŞAMALARI

a.Evrak İnceleme ve Ön Kontrol;

Seçim aşamalarına çağrılan adayların kimlikleri ile internette yayımlanan ve seçim aşamalarına gelirken adayların getirmeleri gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirip getirmedikleri ile belgelerin adayların beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilmektedir.

b.Ön Sağlık Muayenesi;

Adayların; TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre görünürde olan, fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek ve Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT) seçim aşamasında adayın herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaması için genel sağlık kontrolünü yapmak amacıyla ön sağlık muayenesi yapılmaktadır.

Sağlık durumu itibariyle FYDT’ye katılamayacak durumda olanlar (ameliyatlı, burkulmalı, kırık vb.) FYDT’ye alınmazlar.

Boy-kilo oranları TABLO-3’de belirtilmiştir (Ölçümler mutlaka ayakkabısız olarak, sadece şort ve tişört ile yapılır.).

c.Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT);

(1)Ön sağlık muayenesinde başarılı olan sözleşmeli astsubay adaylarına şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında FYDT yapılacaktır.

(2)Her bir branştan 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır ve değerlendirme puanı, anılan üç branştan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Herhangi bir branştan 40’ın altında puan alan adaylar, diğer istasyonlara devam edemeyerek elenirler.

(3)FYDT’de adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda sağlık yönünden sorumluluk Hv.Tek.Okl.K.lığına ait değildir.

(4)FYDT standartları ile ilgili detaylı çizelge TABLO-4’te yer almaktadır.

ç. Kişilik Testi;

Adayların aidiyet, dürüstlük, kendi başına görev yapabilme, liderlik, zor şartlar altında çalışabilme gibi kişilik özelliklerinin, ruhsal durumlarının ve duygusal yapılarının tespitine yönelik anket şeklinde uygulanan bir testtir. Başarılı ya da başarısız değerlendirmesi bulunmamaktadır.

d.Mülakat;

Adayların testlerle tespiti mümkün olmayan bilgilerinin öğrenilmesi ve bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, adayın komisyon ile yüz yüze görüşmesi sonucu yapılan değerlendirmedir. Mülakat sınavında; çeşitli tekniklerle, adayın genel görünümü, davranışı, konuşmasındaki akıcılığı, mantıklı ve aksaksız konuşması, anlama ve anlatma kabiliyeti, kendine güveni, psikolojik yapısı, davranışları ve Hv.K.K.lığına uygunluğu değerlendirilmektedir.

e.Nihai Karar Komisyonu;

Seçim aşamalarında başarılı olmuş ve birbirinden farklı komisyonlarda değerlendirilmiş adaylar ile yüz yüze görüşülerek ve birbirleriyle mukayese edilerek; davranış, mantık zinciri kurma, genel görünüşü ve Hava Kuvvetlerine uygunluğu son kez değerlendirilmektedir. Nihai Karar Kurulu Komisyonunun kararı kesindir, itiraz edilemez.

f.Sağlık Muayene Merkezine Sevk;

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, kendilerine verilen süre içerisinde “”……………………

Sınıfında Sözleşmeli Astsubay Olur.” kararlı sağlık raporu almak için belirlenen askeri hastanelere veya Yeşilyurt/İSTANBUL’da Hava Harp Okulunun içinde konuşlu bulunan Hava Sağlık ve Muayene Merkezi

Başkanlığına sevk edilmektedirler. Sevk edildikleri merkezden “………………………… Sınıfında Sözleşmeli

Astsubay Olamaz.” kararlı sağlık raporu alanların itiraz hakları bulunmakta olup, gerekli bilgiler ile uygulanacak usul, hastaneye sevk esnasında adaylara açıklanmaktadır.

g.Seçim Aşamalarına İtiraz Esasları;

(1)Seçim aşamalarının bir gün içerisinde bitirilmesi esas alınır. Ön sağlık, FYDT ve mülakat aşamalarından herhangi birinde elenme olması durumunda, elenme olan seçim aşamasının yapıldığı yer terk edilmeden aynı gün içerisinde yazılı itiraz etmek mümkündür.

(2)Sonuçlar için yapılacak olan itirazlar, “İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre değerlendirilmekte ve itirazın sonucu adaya sözlü olarak aynı gün içerisinde bildirilmektedir. (Ön sağlık, FYDT ve mülakat aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz!)

(3)İtiraz Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar, ilgili komisyonda yeniden değerlendirmeye tabi tutulmakta ve başarılı olmaları halinde bir sonraki aşamadan itibaren devam edebilmektedir. İtirazın reddedilmesi halinde ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

a.Hastane muayenesi sonucunda gerekli sağlık raporunu alan ve güvenlik soruşturma işlemleri olumlu sonuçlanan adayların, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre performans puanları hesaplanmaktadır.

b.Performans puan sıralamasına göre belirlenen asıl ve yedek aday isim listelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylanmasını müteakip, eğitime katılış tarihleri ve katılış esnasında getirilecekler, 16 Mart 2015 tarihinde saat 17.00’da www.tekok.edu.tr internet adresinden duyuru yapılacaktır. Ayrıca bir çağrı mektubu gönderilmeyecek veya gazete ilanı verilmeyecektir.

c.Sonuçları takip etmek adayların sorumluluğunda olup, çağrıldıkları tarihte gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. Adayların bu duyuruları dikkatle takip etmeleri, belirtilen hususları eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri kendi yararlarına olacaktır.

6. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ

İnternet adresi :http://www.tekok.edu.tr

a.Seçim aşamaları için otobüsle İzmir’e gelen adaylar, otogardan Yeni Garaj-Gaziemir minibüslerine binerek, Gaziemir TANSAŞ durağında veya KİPA AVM durağında inebilirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İZBAN demiryolunun diğer istikametinde bulunan İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.

b.Hava yolu ile İzmir’e gelen adaylar ise, hava alanı içerisinde bulunan İZBAN metro trenine binip bir durak sonraki Sarnıç istasyonunda inerek STARWOOD yapı market tarafına ilerlemelidirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.

c.Adaylar taksi kullanmaları durumunda ise, Gaziemir KİPA AVM yanındaki Sarnıç köprüsünün hemen bitiminde sola dönülerek İZBAN metro treni Sarnıç istasyon durağı ve STARWOOD yapı market tarafına ilerlemelidirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.

ç. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, Gaziemir TANSAŞ veya KİPA AVM bölgesinden yaklaşık 1.500 metre uzaklıkta olup ulaşım krokisi aşağıda belirtilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*