DSİ Mühendis Alım İlanı 2024

dsi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ALIMI DÜZELTME İLANI

30 Eylül 2014 tarihli ve 29135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis alımı ilanımızın giriş bölümü, 1 numaralı “Atama Yapılacak İl, Kadro Adedi ve Mezuniyet Şartı” nda yer alan (B) ve (C) bentleri, 3 numaralı Başvuru yeri ve şekli, 4 numaralı “Başvuru Tarihi”, 6 numaralı “Sınav Tarihi ve Yeri”, 7 numaralı “Giriş Sınavı İçin Gerekli Belgeler”, 8 numaralı “Giriş Sınavı Konuları” ile 9 numaralı “Değerlendirme” bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere;

Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 135 (yüz otuz beş)adet Mühendis kadrosuna, 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, “07/9/2014 tarih ve 29112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan DSİ Mühendislik Atama ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde yapılacak sözlü sınav (uygulamalı mülakat) neticesinde atama yapılacaktır.

1 – ATAMA YAPILACAK İL, KADRO ADEDİ VE MEZUNİYET ŞARTI

B) Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya

Geomatik Mühendisliği

Sıra No Atama Yapılacak İl Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu
1 AYDIN 1
2 ARTVİN 2
3 BALIKESİR 1
4 BARTIN 1
5 BATMAN 1
6 EDİRNE 2
7 ERZİNCAN 1
8 ERZURUM 1
9 ESKİŞEHİR 1
10 HATAY 1
11 KAHRAMANMARAŞ 1
12 KARS 2
13 MANİSA 1
14 TUNCELİ 1
TOPLAM 17

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranacaktır.

C) Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği

Sıra No Atama Yapılacak İl Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu
1 ERZURUM 2
2 AFYONKARAHİSAR 1
3 ARTVİN 1
4 BATMAN 1
5 ISPARTA 1
6 KAHRAMANMARAŞ 1
7 KAHRAMANMARAŞ (AFŞİN) 1
8 KARS 1
9 KASTAMONU 1
10 KAYSERİ 1
11 TRABZON 1
12 VAN 1
TOPLAM 13

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranacaktır.

3 – BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Sınav Başvuru Formu’ nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Sözlü sınava (uygulamalı mülakata) girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur.

4 – BAŞVURU TARİHİ

Başvurular; 01 Ekim 2014 tarihinde başlayacak, 20 Ekim 2014 tarihinde de sona erecektir.

5 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adaylar arasından en yüksek KPSSP3 puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil) sözlü sınava (uygulamalı mülakata) girmeye hak kazanacaktır.

6 – SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınava (uygulamalı mülakata) çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 23 Ekim 2014 tarihinde www.dsi.gov.tradresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

7 – GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sözlü sınava (uygulamalı mülakata) girmeye hak kazanan adaylar başvuruda bulunurken çıktısını aldıkları Devlet Su İşleri Sınav Başvuru Formunu imzalı olarak aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 03 Kasım 2014 tarihinde Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda olacak şekilde posta ile (iadeli taahhütlü olarak)gönderecek veya Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir.

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Üç adet vesikalık fotoğraf.

Belgelerin posta ile gönderilmesi halinde, postadaki gecikmeler veya benzeri sebeplerle03 Kasım 2014 tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmayacaktır.

8 – GİRİŞ SINAVI KONULARI

Giriş sınavı sözlü/uygulamalı olarak yapılacak olup sınavda adaylar;

a) Mesleki alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanları,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (uygulamalı mülakatta) yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

9 – DEĞERLENDİRME

Sınav Komisyonun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav (uygulamalı mülakat) puanı tespit edilir.

Adayların, sözlü sınav (uygulamalı mülakat) puanı ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenen başarı puanına göre nihai başarı listesi hazırlanır. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde, sözlü sınav (uygulamalı mülakat) puanı yüksek olan adaya, sözlü sınav (uygulamalı mülakat)puanının eşit olması durumunda ise KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

NOT: 30.09.2014 tarih ve 29135 sayılı Resmi Gazete’nin 92 ila 96 sayfalarında yayınlanan ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmış olan tüm başvurular geçerli olup değerlendirmeye alınacaktır.

İlanen duyurulur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*