Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli İş Başvuru Formu ve İş İlanı

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden Yapılan Açıklamada 657 S.K. 4/B statüsünde 11 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır dendi!

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçeden  karşılanmak  suretiyle  Üniversitemiz  Diş  Hekimliği  Fakültesinde  istihdam  edilmek üzere,  ön  lisans  ve  lisans  mezunları  için  2020  KPSS  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4)  657  sayılı  Kanun’un  53’üncü  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini devamlı   yapmasına   engel   olabilecek   akıl   hastalığı   ile   gece   nöbeti   tutmasına   ve   vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
5) Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı ve ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93) puanı esas alınacaktır. Hemşire adaylarının 60 (Altmış) ve üzeri  puana  sahip  olması  gerekmekte  olup  diğer  pozisyonlar  için  2020  KPSS  (B)  grubu  puan sırası esas alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
6)  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  Emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
7)  Başvuracak  adaylardan  657  sayılı  Devlet  Memuru  Kanunu’nun  4/B  maddesine  göre kamu  kurumlarında  istihdam  edilenlerin  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar’da “Bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinden  Bakanlar  Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren   1(bir)   yıl   geçmedikçe   kurumların   sözleşmeli   personel   pozisyonlarında   istihdam edilemezler.”  hükmü  gereğince  başvuramazlar.  Bu  hükme  uygun  olmayanlar  atanmaya  hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
8) Başvuru son günü itibariyle tüm pozisyonlar için 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
9)   Başvuracak   adayların   başvurduğu   nitelik   kodunun   karşısında   yer   alan   aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
10) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1)  Yukarıda  belirtilen  pozisyonlara  başvuruda  bulunacak  adayların  https://disbasvuru. akdeniz.edu.tr/ web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz
olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.
3) Sınav Sonuç Belgesi ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu üretilmeli ve sisteme orijinal formatında yüklenmelidir. Bu belgede KPSS puan türü, yılı ve puanı açıkça görülmelidir. Adayların tercih ettiği pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile KPSS belgesinin uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
4)  Adli  Sicil  Kaydı  belgesi  e-Devlet  Kapısı  üzerinden  resmi  kurum-devlet  memuriyeti seçenekleri ile barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir.
5) Mezuniyet belgesi e-Devlet Kapısı üzerinden barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir.
Mezun  olunan  bölüm/programın  başvurulan  pozisyona  uygun  olmaması  durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
6)    Başvurusu    onaylanan    adayların    e-posta    adresine    “Başvuru    onay    işleminiz tamamlanmıştır”    iletisi    gönderilecek    olup    aksi    durumda    başvurusu    değerlendirilmeye alınmayacaktır.
7) İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
8)  Başvuru  işlemleri  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  (on  beş) gün içerisinde yapılabilecektir.
9)  Online  başvurular  dışında  şahsen,  posta  ve e-posta yolu ile yapılan  başvurular  kabul edilmeyecektir.
10)  Online  Başvuru  işlemleri  sırasında  gerçeğe  aykırı  belge  verdiği  ya  da  beyanda bulunduğu   veya  eksik   evrak   verdiği   sonradan  tespit  edilenler   ile  istenilen  belgeleri  ibraz etmeyenlerin  başvuruları  geçersiz  sayılacak,  sözleşmeleri  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1)  Başvuru  sonunda  yazılı  ve/veya  sözlü  sınav  yapılmayacaktır.  Lisans  mezunları  için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı ve ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93)  puan  sıralaması  esas  alınarak  sözleşme  yapmaya  hak  kazananların  isim  listesi  ve  istenen gerekli  belgeler  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığının  http://personel.akdeniz.edu.tr/  web adresinden  ilan  edilecektir.  Bu  ilan  tebliğ  mahiyetinde  olacağından  ilgililere  ayrıca  tebligat yapılmayacaktır.
2)  Değerlendirmeler  KPSS  puan  sıralamasına  göre  yapılacak  olup  adayların  KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
3)  Asil  olarak  atanmaya  hak  kazanan  adayların  başvuru  yapmadığı  veya  adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) puan sırasına göre çağırılarak atama yapılacaktır.
4)  Yedek  olarak  atanmaya  hak  kazanan  adaylar  asil  adayların  taşıdığı  şartları  yerine getirmelidir.
5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem  yapılacak  olup,  atamaları  yapılmış  ise  atamaları  iptal  edilecektir.  İdaremiz  tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle  atanmaya  hak  kazanan  ve  http://personel.akdeniz.edu.tr/  web  adresinde  ilan  edilen adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde Diş Hekimliği Fakültesi Personel İşleri Birimine şahsen başvurması gerekmektedir.
7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İlanen Duyurulur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*