ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIM İLANI 2022

 

ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMUNA

DEVLET MEMURU STATÜSÜNDE MEMUR ALIMI YAPACAKTIR.

 

 

 

 

1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;
Aşağıda yeri, unvanı ve nitelikleri belirtilen 2 Kimyager (İstanbul) ile 1 Biyolog (İzmir)
kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı
yapılacaktır.
2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS ’ye giren ve
kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda
bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 5 ve 6’ıncı
maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen genel ve özel şartları
taşımaları gerekmektedir.
3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek
puandan başlamak üzere her kadro için ilân edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır.
4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Genel şartlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Son başvuru günü olan 29 Ocak 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı
maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü
itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat
edebilecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak.
d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
e) Kamu haklarından mahrum olmamak.
f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor
olmak.
Özel şartlar:
Kimyager – İstanbul Merkez Teşkilatı kadrosunda istihdam edilebilmek için,
yükseköğretim kurumlarının Kimya lisans programından mezun olmak. 2020 yılı Kamu Personel
Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
Biyolog – İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı kadrosunda istihdam edilebilmek için,
yükseköğretim kurumlarının Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve
Biyomühendislik,  Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik,   Biyoteknoloji,   Moleküler
Biyoteknoloji,  Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.
2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan
almış olmak.
5) Başvuru yeri ve şekli:
Başvurular Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden
yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim
kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç
belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların
bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru
işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından
otomatik olarak verilecektir.
6) Başvuru tarihleri:
Başvurular 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp, 29 Ocak 2021 Cuma
günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir.
7) Başvuruların değerlendirilmesi:
Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3 puanları esas alınarak
en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda
ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava
girmeye hak kazanacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği
sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden
yayınlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından,
adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
8) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:
İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul
Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan
edilecektir.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*