Adalet Bakanlığı 1287 Temizlik Görevlisi Alım İlanı 2022

ADALET BAKANLIĞI ÜLKE GENELİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 1287 TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI YAPACAK.

Adalet bakanlığı taşra teşkilatlarında görevlendirmek amacınla 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu nun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 1.287 temizlik görevlisi alınacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR:

1.  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye’de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde  çalıştırılabilmelerine  İlişkin  Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.  Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almamış olmak,
4.  Affa  uğramış  olsa  bile  Devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  anayasal  düzene  ve  bu düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  millî  savunmaya  karşı  suçlar,  Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5.  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarından  herhangi  bir  sebeple  görevinden  veya  mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
6. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.
7. İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden fazla işyeri  (İl)  için  başvuru  yapıldığının  tespit  edilmesi  halinde  adayın  hiçbir  başvurusu  kabul edilmeyecektir.
8.  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi   Alınmasında  Uygulanacak  Usul   ve  Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların   anılan   maddenin   1   inci   fıkrasında   belirtilen   öncelik   durumlarını   belgelemeleri gerekmektedir.  Ancak  bu  belge  işe  yerleştirmede  başvuran  lehine  tek  başına  bir  hak  teşkil etmeyecektir.

   ÖZEL ŞARTLAR:

Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;
1. En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak.
2.  İlan  tarihi  itibarıyla  35  yaşını  bitirmemiş  olmak,  (4  Mart  1986  ve  sonrası  doğumlu olanlar müracaat edebilecektir.)
    BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
Başvurular  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  internet  sitesinden  04/03/2021–08/03/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

    KURA KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ:
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 17/03/2021   tarihinde   saat   11:00’da   Adalet   Bakanlığı   Personel   Genel   Müdürlüğü   toplantı salonunda  noter  huzurunda  kura  çekimi  yapılacak  olup,  adaylar  ülkemizi  de  etkisi  altına  alan COVID-19    salgını    nedeniyle    noter    huzurunda    gerçekleştirilecek    olan    kura    çekimine katılamayacaklardır.   Kura   çekimi   Adalet   Bakanlığı   Personel   Genel   Müdürlüğü   Youtube kanalından  (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A)  canlı  olarak yayınlanacaktır.   Kura   çekilişi   kuranın   gerçekleştirildiği   gün   ve   saatte   video   kayıt   altına alınacaktır. Kura ile başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLECEK BELGELER:

1. EK-2 Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu. (EK-2 beyan  formunun 1 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.)
2.  Mezuniyeti  gösterir  öğrenim  belgesinin  onaylı  sureti.  (EK-1  listede  belirtilen  adalet komisyonu başkanlıklarına elden teslim edilecektir. Adayların belge aslını veya e-Devlet Kapısı üzerinden  alınmış  barkodlu  mezuniyet  belgesini  ibraz  etmeleri  halinde  sureti  EK-1  listede belirtilen  adalet  komisyonu  başkanlıklarınca  onaylanacaktır.  Posta  yolu  ile  belge  teslimi  kabul edilmeyecektir.)

BELGE TESLİMİ:

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylar istenilen belgeleri 18/03/2021 – 24/03/2021  tarihleri  arasında  sınavı  yapacak  adalet  komisyonu  başkanlıklarına  bizzat  teslim edecektir. Posta vb. yollarla gönderilecek evraklar kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ:

Adalet komisyonlarınca yapılacak inceleme neticesinde kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylardan şartları taşımayanların yerine yedek adaylardan kura sırasına göre şartları taşıyan adaylar   eklenerek   açık   iş   sayısının   4   (dört)   katı   aday  belirlenmek   suretiyle   sözlü   sınava katılacaklara ilişkin nihai liste oluşturulacaktır.
Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste, sözlü sınav yeri ve tarihi sınavı yapacak adalet  komisyonu  başkanlıklarının  internet  sitesinde  ilan  edilecek  olup,  adaylara  ayrıca  yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle   yükümlü   olacakları   vazifelerdeki   yetkinliklerini   ölçmeye   yönelik   ve   eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
Sınav   kurulu   başkan   ve   üyelerinin   ayrı   ayrı   vermiş   oldukları   puanların   aritmetik ortalaması  esas  alınmak  suretiyle  sözlü  sınav  puanı  belirlenecektir.  Sözlü  sınavda  tüm  adaylar genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında 50 puan, hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerileri alanında 50 puan üzerinden olmak üzere toplam yüz (100) tam puan   üzerinden   değerlendirilecektir.   Verilen   puan   adayın   atanmaya   esas   puanı   ve   başarı sıralaması  için  kullanılacaktır.  Sözlü  sınavda  başarılı  sayılmak  için,  en  az  altmış  (60)  puan alınması gerekmektedir.

Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet  puanı  yüksek  olana  öncelik  verilerek  en  yüksek  puandan  başlamak  üzere  başarı sıralaması belirlenecektir.
Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve yeteri kadar yedek aday belirlenecektir.
Yapılan   sözlü   sınav   sonucunda  asıl   ve   yedek   olarak   başarılı   olan   adaylar;   adalet komisyonu  başkanlıklarının  internet  sitesinde  ilan  edilecek  olup,  adaylara  ayrıca  yazılı  tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Adaylar sözlü  sınav sonuçlarına, sonuçların  ilân  edildiği  tarihten itibaren  on  gün  içinde sınavı  yapan  adalet  komisyonu  başkanlığına  yazılı  olarak  itiraz  edebilirler.  Bu  itirazlar  on  gün içinde incelenir ve nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı,  imza  ve  adresi  olmayan  dilekçeler,  faksla,  posta  veya  e-posta  yoluyla  yapılan  itiraz  ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ:

Ataması  yapılanların,  atama  onayının  tebliğinden  itibaren  15  gün  içerisinde  göreve başlamaları gerekmektedir.
Atanma  hakkından  vazgeçenler  ile  aranılan  şartları  taşımadığı  anlaşılanların  atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın   15   gün   içerisinde   göreve   başlamayanların   atamaları   iptal   edilecektir.   İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir.
Ataması yapılan pozisyon için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş sözleşmesi, ilgili adalet komisyonu başkanlığı tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.
Başarı  sıralamasının  kesinleştiği  tarihten  itibaren  bir  yıllık  süreyi  aşmamak  üzere  aynı kadrolar  için  yapılacak  müteakip  sınava  ilişkin  duyuruya  kadar  yukarıda  belirtilen  nedenlerle atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya   boşalan   kadrolara,   başarı   listesindeki   sıralamaya   göre   yedekler   arasından   istihdam yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

 Başvuru Belgelerini Alacak ve Sözlü Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu:

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlıkları dır.

Not: BAŞVURULARI İŞKUR ÜZERİNDEN YAPABİLİRSİNİZ.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*