TÜBİTAK PERSONEL ALIMI İLANI

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
BAŞKANLIĞIN DAN DUYURULUR.

Kurumumuz İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular ile TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Personel Alımı Yapılacaktır. Kurumumuz Başkanlık birimlerinde görev almak üzere 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak çalışacak Yönetici Asistanı ve Memur olarak çalışmak üzere personel istihdam edilecektir.

 

 

GENEL ŞARTLAR:

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. c) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

BAŞVURU VE MÜLAKAT SÜRECİ İŞ BAŞVURUSU:

Personel alımına ilişkin ilan 05-09/04/2021 tarihleri arasında İŞ-KUR internet sitesinde yayımlanmış olup, şartları sağlayan adaylar başvurularını İŞ-KUR üzerinden yapacaklardır.

BELGE TESLİM TARİHİ:

İŞ-KUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adayların Ek-1’de yer alan belgeleri 14/04/2021 tarihinden itibaren 19/04/2021 tarihi mesai bitimi saat 17:30’a kadar insan.kaynaklari@tubitak.gov.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 19/04/2021 mesai bitiminden sonra gönderilen evraklar dikkate alınmayacaktır. Belgelerini göndermeyen ya da eksik gönderenler ile geçersiz başvurular sözlü mülakata alınmayacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ:

Sözlü mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar www.tubitak.gov.tr adresinden İnsan Kaynakları İlanları başlıklı bölümde duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR:

1)Sözlü mülakat tarihi ve yeri www.tubitak.gov.tr internet adresinde İnsan Kaynakları İlanları başlıklı bölümde ilan edilecektir. Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine e-posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözlü mülakata girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 2)Sözlü mülakatta tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. 3) Mülakat komisyonu tarafından, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısının 2 katı yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayan veya deneme süresi içinde işten ayrılan asil adayın yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak
suretiyle atama yapılabilecektir.
4) İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav sonuçları, asil ve yedek aday listeleri
ile diğer her türlü duyurular www.tubitak.gov.tr internet adresinde İnsan Kaynakları İlanları başlıklı
bölümde ilan edilecek olup, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan
tebligat yerine geçecektir.
5) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya
yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven
yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

*Nihai listede öncelik kapsamında gelen adayların, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgelerini
göndermesi gerekmektedir.

Başvuru İçin Tıklayın.

 

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*