Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İş Başvuru Formu ve İş İlanı

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden Yapılan Duyuruda  47 (Kırk yedi) Sözleşmeli Personel Alınacağı Bildirildi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.
Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ’da yer alan ek
2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu
puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Ek-1’de yer alan pozisyonlara Ek-2’de belirtilen
mezuniyetlerden toplam 47 (Kırk yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.


1.ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR


1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2 – Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrasında yer alan: “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda
bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin
uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında
belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları
yapılmayacaktır.
3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe
aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile”
sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4- Adaylar başvuru tarihinin son günü (20/10/2021) itibariyle Genel ve Özel şartlarda
belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmektedir.

2.ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR


1 – 2020 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden
en az 70 puan almış olmak,
2- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli
(Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;
-En az B sınıfı ehliyete sahip olmak,


3.BAŞVURU İŞLEMLERİ


Adaylar 11/10/2021-20/10/2021 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki
sistemden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 20/10/2021 gecesi saat
23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer
şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
Her aday EK-2’de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda
bulunabilecektir.
Adaylar Ek-2’de yer alan pozisyonlar için en fazla 10 adet tercihte bulunabilecektir.


4.YERLEŞTİRME İŞLEMİ


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan
özel şartları taşıyan ve başvuru formunu online olarak dolduran adaylar arasından 2020 yılına ait
KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93
ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme
işlemi yapılacaktır.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını 27/10/2021 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr
adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile öğrenebilecektir. Ayrıca posta yoluyla tebligat
yapılmayacaktır.
KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
Sistem tarafından yapılan yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü
sonucunda adayların başvuru şartlarını sağlama durumlarına göre kesinlik arz edeceğinden,
yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmamaktadır.
Ayrıca yedek yerleştirme yapılmayacaktır. Bu nedenle genel ve özel şartları taşıyan
adayların başvuruda bulunması önem arz etmektedir.

Personel Listesi ve Nitelikler İçin Tıklayınız.

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*