Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

suleyman-demirel-universitesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI

06.06.1978 tarihli ve 7 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek-2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen yönteme göre; Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri merkezi bütçeden karşılanmak üzere. 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

SİRANu. UNVANI BİRİMİ ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

1 Hemşire ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 9 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

1) Başvuru yapacak adaylarda yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır

GENEL ŞARTLAR:

a) TC. Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen sureler geçmiş olsa bile; kasten islenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla sureyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karsı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevim devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 inci maddesindeki yas şartını taşımak.

3) 2014 KPSS (B) grubu sınavlardan KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

5) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir

İSTENEN BELGELER:

1) Öğrenim belgesi fotokopisi

2) 2014 KPSS (B) sınav sonuç belgesi fotokopisi

3) Başvuru formu

MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı günü izleyen 15 gun içinde mesai bitimine (17:30) kadar adayların Süleyman Demirel Üniversitesi ınternet sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formunu; ilanda belirtilen birimi, unvanı belirterek, yukarıda istenilen belgeler ile birlikte (onaylı veya aslı görülmek şartıyla fotokopisi) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Not: Müracaat suresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar (17:30) müracaat kabul edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı wwwsdu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadro için 1 (bir) yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*