Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzaman Yardımcısı Alımı İlanı 2022

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR
10 UZMAN YARDIMCISI ALACAK!

I. GENEL BİLGİLER
A) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin elli birinci bölümü ve 16.12.2017 tarihli ve
30272 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı
Yönetmeliği” hükümleri uyarınca mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 10 Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.
B) Başvurular, e-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer
Kapısı-Kamu İşe Alım) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden
Çevrim içi yapılacak olup, 20.12.2021 Pazartesi saat 09.00’da başlayacak ve 31.12.2021 Cuma
Saat 18.00’de sona erecektir. (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00 göre)
C) Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır.
Eleme sınavı, 08.01.2022 Cumartesi saat 10.30-12.30 arası, yazılı sınav ise aynı gün saat 14.00-
16.00 arası Ankara’da yapılacak olup sınav yeri daha sonra Başkanlığın kurumsal internet
Sitesinden duyurulacaktır.
Ç) Sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler, Başkanlığın kurumsal internet sitesi
Üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
D) Bu ilanda belirtilmeyen hususlar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
E) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları kullanılabilir.

II. SINAVA KATILIM ŞARTLARI
A) Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları
Gerekmektedir:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını
Doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
3) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış yurt içindeki veya
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Eğitimini yurt dışında tamamlamış
Adayların denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eğitimini yurt dışında
Tamamlamış olup denklik belgesini sisteme yüklemeyen adaylar eleme sınavına alınmayacaktır.)
Tablo-1: Mezun Olunması Gereken Fakülteler/Bölümler

4) Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danca, Endonezce, Farsça,
Felemenkçe, Fransızca, Hırvatça, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, Malayca, Rusça veya
Yunanca dil seviyesini gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olmak:
(a) İlgili dillerden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (B)
Düzeyinde puan belgesi veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından buna
Denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belge,
(b) İlgili dillerden birinin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede, ilgili eğitim dilinde
Öğrenim görülmesi kaydıyla en az üç yıllık ortaöğretim, lisans veya doktora diploması (e-Devlet
Üzerinde Yabancı Dil Sınavı Beyan Bilgileriniz aşamasında “Sınav Sonuç Belgesi” alanına
Yüklenmelidir.)
(c) İlgili dillerden birinin resmi dil olarak kabul edildiği ülke resmi makamları tarafından
Düzenlenen dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olunduğunu gösteren belge.
B) Dil belgelerinin geçerlilik süreleri YDS için 5 yıl ve diğer belgeler için 2 yıl olarak
Kabul edilecek olup, sürelerin hesaplanmasında sınav son başvuru tarihi esas alınacaktır.
C) Başkanlık, eleme sınavında adayları başvuru dil şartını sağladıkları aynı dilde başvuru
Yapmış diğer adaylar ile yarıştırabilme hakkını saklı tutar. Bu hakkın kullanılması durumunda
Başkanlık tarafından Başkanlığın ihtiyacı, başvuruların niteliği ve niceliği itibariyle belirlenecek
Dil kontenjanlarına göre eleme sınavında başarılı olan adaylar her bir dil veya dil grupları için
Ayrılan kontenjanlar dâhilinde başarı sırasına konularak yazılı sınava çağrılır.

III. BAŞVURULARIN YAPILMASI
A) Başvuru için gerekli bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
1) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesi (Mezuniyet bilgilerinin sistem
Üzerinden çekilmesi yeterli olup ayrıca diploma/mezuniyet belgesi yüklenmeyecektir.); eğitimini
Yurt dışında tamamlamış olanlar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,
2) YDS sonuç belgesi (YDS puan bilgisinin sistem üzerinden çekilmesi yeterli olup ayrıca
Belge yüklenmeyecektir.) veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve
Uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan yurt dışı
Eğitim ve sınavlara ilişkin belge,
3) El yazısı ile hazırlanmış özgeçmiş,
4) SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer
Hizmet belgesi,
5) Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan.
B) Başvuruların incelenmesi neticesinde iş bu ilanın “Sınava Katılım Şartları” başlıklı
Bölümünde sayılan şartları sağlayan adaylar eleme sınavına çağrılacaktır.

IV. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGULANMASI
Eleme Sınavı:
A) Eleme sınavında adaylara aşağıdaki alanlarda, her soru 1,25 puan üzerinden
Değerlendirilmek üzere toplam 80 çoktan seçmeli soru sorulacaktır:
1) Genel Kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular),
2) Genel Yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi),
3) Başkanlık görev alanı,
4) Uluslararası İlişkiler (Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar,
Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve siyasi tarih, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler
ve kuruluşlar),
5) Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, uluslararası
Hukuk ve insan hakları),
B) Eleme sınavına ilişkin olarak yukarıda belirtilen alanlarda parantez içinde ifade edilen
Alt konular öncelikli olmakla beraber Başkanlık açısından tahdidi değildir.
C) Eleme sınavı sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, en
Yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının
Yirmi katı olan toplam 200 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) başarılı kabul
Edilecek ve bu adayların yazılı sınavları değerlendirmeye alınacaktır.
Ç) Eleme sınavı ile yazılı sınavın aynı gün yapılacak olması nedeni ile eleme sınavında
Başarılı olmadığı halde yazılı sınava da girmiş olan adayların yazılı sınavları değerlendirilmeye
Alınmayarak geçersiz sayılacaktır.
Yazılı Sınav:
D) Yazılı sınav, ilanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde belirtilen
Konular çerçevesinde adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme, fikir
Geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ve yabancı dil yeterliliklerini ölçmeye yönelik
Çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşacaktır.
E) Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puandan az olmamak üzere, en
Yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının
Dört katı olan toplam 40 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava
Çağrılacaktır.
Sözlü Sınav:
F) Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve yerde
Gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, adayların,
1) Bu ilanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde belirtilen konulara
İlişkin bilgi düzeyi (50 puan),
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
5) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
Yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda
Geçer not, 100 puan üzerinden 70’tir.
V. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
A) Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak
Belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının
Aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
B) Giriş sınavı sonuçlarına Başkanlığın kurumsal internet sitesi ve Kariyer Kapısı
Platformu üzerinden erişilebilecektir.

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*