Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2023

Kırıkkale-Üniversitesi-personel-alimi

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 SAYILI KANUN’UN 4/B MADDESİNE GÖRE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi’nde (giderleri merkez bütçe ve döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 3 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI BÜTÇESİ ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Diyetisyen Döner Sermaye 1 Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olup, Onkoloji, Kardiyoloji ve Kalıtsal Metabolizma Hastalıkları Diyetisyenliği kursu sertifikalarına sahip olmak.
Hemşire Merkez 2 Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

A- Başvuru yapacak adaylarda; yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.

1.Türk Vatandaşı olmak,

2.Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

6.Askerlik durumu itibariyle;

a)Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b)Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7.53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C- 2014 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

D- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru dilekçelerine; nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim durumunu gösterir belge, KPSS Sınav Sonuç Belgesi, 2 adet fotoğraf, askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için), başvuru formu ve başvuruda bulunulan pozisyon ile ilgili aranan niteliklere ilişkin belgeler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai bitimine (17:30) kadar adayların Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin www.hastane.kku.edu.tr internet adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte (onaylı örneği veya aslını ibraz etmek şartıyla fotokopisi) Üniversitemiz Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği’ne şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Not: Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar (17:30) müracaat kabul edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www .hastane.kku.edu.tradresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.hastane.kku.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Her kadro için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir

Adres: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

Yenişehir Mah. Tahsin Duru Cad. No: 14 Merkez Yerleşke Yahşihan/KIRIKKALE Tel: +90 318 333 50 00 Fax: +90 318 225 28 19 e-posta: tip.başhekimlik@kku.edu.tr

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*