İzmir Büyükşehir Belediyesi İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2021

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 100 ADET İTFAİYE ERİ ALIYOR!

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIMI YAPACAĞINI DUYURDU.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan İtfaiye Eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

. Türk vatandaşı olmak.

. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

. İlan edilen İtfaiye Eri kadroları için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.

. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.izmir.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu çıktısı (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

. 24.05.2021 tarihinden 28.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar, Başvuru Formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. No:50 Şirinkapı Buca İZMİR adresinde mesai saatleri içerisinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

. Posta ve mail yolu ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,

. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 04.06.2021 tarihinde belediyemizin web sayfası www.izmir.bel.tr adresinde ilan edilecektir.

. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü ve uygulamalı sınav 14.06.2021-09.07.2021 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. No:50 Şirinkapı Buca İZMİR adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Sözlü sınav;

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 4. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

konularını kapsar.

Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemizin internet adresinde (https://www.izmir.bel.tr) ilan edilir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Asıl aday listesi Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Kurumumuz internet adresinde (https://www.izmir.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Mimar Sinan, Şair Eşref Blv. Kültürpark Hol-2 Konak İzmir adresinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Memur Personel Şube Müdürlüğüne itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini almama hakkına sahiptir.

DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için Kurumumuz internet adresi olan (https://www.izmir.bel.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

İlan Olunur.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

(Visited 42 times, 3 visits today)

23 yorum

 1. önlisans mezunuyum.1971 izmir doğumluyum.8 seneden beri çaycılık tbelediyenizde çalışmak istiyorum05388742893emizlikçilik ve aşçılık yapıyorum.hijyen aşçı çırağı sertifikalarım var.

 2. ben izmirde oturuyorum ehlıyetım agır vasıta E olup 4yıllıktır meslegım söforluktur bledıyede duzgun bır bırımde calısmak ıstıyorum zordurumdayım gecınemıorum ıssızım 05549108747

 3. MERHABALAR BEN İZMİRDEN YAZIYORUM 1977 DOĞUMLUYUM 20 YILLIK KAYNAK İŞİYLE UĞRAŞMAKTAYIM BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE KAYNAKÇI OLARAK ÇALIŞMAK İSTİYORUM İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM 05061277513

 4. Merhaba doğma büyüme izmirliyim vinç oparatörüyüm kamyon üstü vinç hiyap kullanıyorum 80 tona kadar çift kırma belediyenin vinçlerinde hizmet edermeli istiyorum. 27 yasındayım

 5. MHR.İZMİR DOGUMLUYUM.EVLİYİM KONAK MOTOR MESLEK LİSESİ MEZUNUYUM..İZMİR ADNAN MENDERES HAVAALANINDA TGS YER HİZMETLERİNDE OPERATÖRŞÖFÖR OLARAK VİP GÖREVLİSİYDİM BAŞKANIMIZI UÇAGA HEP BEN BIRAKIRDIM.ŞUANDA İŞSİZİM.YARDIMCI OLMANIZI İSTERİM SAYGILARIMLA ŞEVKET ÖZDEMİR CEP:534 304 62 12

 6. merhaba aydın dogumluyum 1989 yılından izmirde yaşamaktayım pide ustasıyım özel sektörde calışmaktayım. 1974 dogumluyum e sınıfı ehliyetim bulunmaktatır. beletiyenizin himayesi altında calışmak istiyorum saygılarım.tel 05334315452

 7. Merhaba Ben 1990 Doğumlu Ege üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Mezunuyum. Stajlarımı Bornova Park Bahçelerinde ve Tunceli Tarım İl Müdürlüğünde yaptım. Ayrıca yine Ege üniversitesi Organik Tarım Bölümü Ön Lisans mezunuyum.
  İngilizce eğitimi almış iyi derecede İngilizce’ m var halen eğitime akşamları devam etmekteyim..MEB. onaylı Bilgisayar Kullanım sertifikam ve Branşımla ilgili üniversite de yapılan Meslek konferans ve kurslara katılım belgelerim mevcut.
  Belediyeniz Bünyesinde Park Bahçe Bölümünde Mühendis veya Tekniker herhangi konumda olsun görev verilirse memnun olurum. Ayrıca CV lerim insan kaynaklarında mevcuttur.şimdiden teşekür ederim. Tel.05072620604

 8. Is ararken biri bizim sesimizi duyarmi acaba arkamizda bir ensesi kalin oluncami adam gibi isimiz olucak merak ediyoorum is is is emek verip karsiligini almak isiyorum cok bisey değil

 9. merhaba..
  End. elektronik önlisans mezunuyum. 6 yıllık raylı sistem tecrübem vardır.Tren sürücülüğü ve trafik kontrol merkezinde dispeçerlik yaptım. Aldığım eğitimlerin sertifikaları mevcuttur.

 10. 16 yıllık iş tecrübem var.Eşim 2012 yılında trafik kazası geçirdi,şu anda %40 özürlü.2013 yılbaşından beri çalıştığım; KIRÇİÇEĞİ A.Ş.- LOJİSTİK ŞEF’liği görevim, 20 Şubat 2015 ‘te ”KRİZ VAR” denilerek fesih edildi. Acil işe ihtiyacım var. İlgilenirseniz; belirteceğiniz e-mail adresine CV’mi gönderebilirim. Teşekkür ederim.

 11. Merhabalar birçok kategori de çalıştım izmir konak doğumluyum. Bornova kız meslek lisesi mezunu ege üniversitesi E. M. Y. O Meyve sebze işletme teknikerliği bölümü son sınıf terk im. Orta derecede ingilizce ve almancam var. Tezgahtar kasiyer şarküteri reyon mal kabul garsonluk çaycılık temizlik makyaj cilt bakımı uzmanlığı gibi bir çok alanda çalıştım. Belediyemizde insan gibi haksızlığa uğramadan çalışmak için bir iş istiyorum. Bir kızım var doğduğundan beri herşeyi ile tek başına ilgileniyorum. Kızımın nafaka parasını bile icra ya vermeden alamadım. Hiç bi destek olmadan yıllardır namusumla kızım için herseye göğüs geriyorum. Şuan egekent2 de ikamet etmekteyim. Bir yardımcı olur ve göz ardı etmez belediyemizde benim de çalışabileceğim bir iş verebilirseniz çok sevinirim. Bilgisayar ve tıbbi sekreterlik sertifikalarım iso haccp kalite güvence sistemleri hakkında sertifikalarım da bulunmaktadır.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*