İTKİB İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2022

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (İTKİB) PERSONEL ALIMI YAPIYOR.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı kadrosu için 5 (beş), İdari Memur kadrosu için 5 (beş), İdari Memur (Engelli) kadrosu için 1 (bir), Şoför kadrosu için 1 (bir), Hizmetli kadrosu için 1 (bir) olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla, toplam 13 (onüç) personel alınacaktır.

Sınava Katılma Genel Şartları:

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 4. Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,
 5. 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 8. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;
 9. TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1’de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
 2. 2019-2020-2021 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS /e-YDS) İngilizce, Almanca veya Fransızca yabancı dil bilgisinden, en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

İDARİ MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 2 ve Tablo 3’de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

ENGELLİ İDARİ MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 4’de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

ŞOFÖR BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavından Seçme Tablo 5’de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
 2. En az beş yıldır (B) sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanıyor olmak.

HİZMETLİ BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Orta Öğretim Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 6’da belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

 1. Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.
 2. Başvuruda İstenilen Belgeler
 1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.itkib.org.tr) iş talep formu ve Kişisel Verilerin Korunması Çalışan / Stajyer Adayı Aydınlatma Metni (imzalı olarak)
 2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
 3. İki adet vesikalık fotoğraf,
 4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
 5. Barkodlu KPSS Sonuç belgesi
 6. Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge
 7. Güncel Özgeçmiş (CV)
 8. Şoför kadrosu başvuruları için Ehliyet (Ehliyet fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
 9. Şoför Kadrosu için var ise Psikoteknik sonuç belgesinin eklenmesi.

 

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

 

 1. Başvuru Adresi

Başvurular, 4’üncü maddede belirtilen belgeler ile, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği en geç 30 Haziran 2021 saat 16:00’a kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

 1. Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

 1. Kimlik Belgesi

Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

 

Saygıyla duyurulur.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)

İş Talep Formu İçin Lütfen Tıklayınız.

 

 

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*