GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI İLANI

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yarışma Sınavı ile

25 (yirmi beş) Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

I- ÖĞRENİM DALLARINA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI VE KPSS PUAN TÜRLERİ

     Grup                             Öğrenim Dalları        Kontenjan KPSS Puan Türü
1.       Grup

 

 Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren

Hukuk Fakültesi programlarından mezun olmak

           5

 

 KPSS P4
2.       Grup

 

 Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi programlarından mezun olmak

          10

 

 KPSS P23 KPSS P29 KPSS P39
 3.Grup

 

 Üniversitelerin en az dört yıllık beden eğitimi ve spor öğretimi veren Fakülte ve Yüksekokul programlarından mezun olmak.            10

 

 KPSS P3

 

 

II- YARIŞMA SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak

3- Yarışma sınavının yapılacağı yılın Ocak. ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

4- ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıda öğrenim dallarına göre belirlenen puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

6- Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

III- BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 08 Şubat 2021 (10.00) – 15 Şubat 2021 (17.00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

2- Adaylar IV- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.

3- Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak başvurularını tamamlayacaklardır.

4- basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5- Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6- Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

8- Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olması gerekmektedir

9- İlan edilen kontenjanlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı kontenjan gruplarından sadece biri için duyuruda belirlenen şekilde başvuruda bulunabilecektir.

IV- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır)

2- Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış denklik belgesi)

3- KPSS sonuç belgesinin doğrulama kodlu sureti.

4- Yazılı özgeçmiş.

5- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali olmadığına, adli sicil kaydı bulunmadığına, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı. (Yazılı beyana ilişkin hususlar dilekçe şeklinde yazılarak adaylar tarafından imzalanacak ve sisteme yüklenecektir.)

V- YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

1- Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

2- Yazılı ve sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Başarı puanı 70’tir.

3- 2019 veya 2020 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, her bir grup için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 20 (yirmi) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağırılacaktır.

4- Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla her bir grup için en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kontenjan sayısının 4 (dört) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağırılacaktır.

aki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağırılacaktır. 5- Adaylara yazılı sınavda; genel kültür ve genel yetenek alanında yüzde otuz, mesleki alan bilgisinde ise yüzde yetmiş oranında

olmak üzere sorular yöneltilecektir. Genel kültür ve genel yetenek konuları tüm gruplar için ortak; mesleki alan bilgisi soruları, ise her bir grup için ayrı ayrı sorulacaktır

6- Yazılı sınavın Bakanlığımızca yapılması veya başka bir kurum/kuruluşa yaptırılması halinde yazılı sınava dair kılavuz Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ayrıca yayımlanacaktır.

7- Gruplara göre sınav konuları aşağıdaki tabloda yer almaktadır

                                                  YARIŞMA SINAVI ANA ve ALT KONU BAŞLIKLARI
 

SINAV KONULARI

ANA BAŞLIKLAR

 

SIRA

 

ALT KONULAR

 

1. Grup

 

2. Grup

 

3. Grup

 

GENEL KÜLTÜR ve

GENEL YETENEK

  1 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu    √    √    √
  2 T.C Anayasası     √    √    √
  3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi    √    √    √
  4 Türkçe Dil Bilgisi    √    √    √
  5 Temel Bilgisayar Bilgisi ve Ofis Programları    √    √    √
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESLEKİ ALAN BİLGİSİ

  6 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu    √    √
  7 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu    √  

 

  8 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu    √    √
  9 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu

   √
 10 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu    √    √
 11 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu    √    √
 12 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu    √
 13 6245 sayılı Harcırah Kanunu    √
 14 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu    √
 15 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu    √
 16 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun    √
 17 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu    √
 18 4857 sayılı İş Kanunu    √    √
 19 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri

Kanunu

   √    √    √
 20 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu    √    √
 21 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun    √    √
 22 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun    √    √     √
23 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Gençlik ve Spor Bakanlığı Bölümü)  

 

 

 

 

 

24 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu       √
25 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu       √
26 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu       √      √      √
27 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu       √
28 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun       √
29 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu       √
30 Siyaset Bilimi    √
31 Yönetim Bilimleri    √
32 Yönetim Hukuku    √
33 Türk Siyasi Hayatı    √
34 Mikro İktisat    √
35 Makro İktisat    √
36 Türkiye Ekonomisi    √
37 İşletme Yönetimi    √
38 Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Giderleri, Borçları)    √

 

39 Bütçe    √
40 Maliye Politikası    √
41 Genel Muhasebe    √
42 Çalışma Ekonomisi    √
43 Spor Bilimine Giriş    √
44 Spor Psikolojisi    √
45 Spor Sosyolojis    √
46 Spor Tarihi    √
47 Spor Fizyolojisi    √
48 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım    √
49 Temel Antrenman Bilimi    √
50 Sporda Öğretim Yöntemleri    √
51 Spor Hukuku    √
52 Sporda Yönetim ve Organizasyon    √

8- Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
e) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon üyelerinin
vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı
belirlenecektir.
9- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için yarışma sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin
yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması
zorunludur.
10- Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınavın yeri ve tarihi ile yazılı
sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazananlar ve sözlü sınavın yeri ve tarihleri daha
sonra Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
11- Yazılı sınavda 70 puan ve üzerinde puan almış olmak tek başına sözlü sınava
çağırılmak için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
12- Yazılı ve sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde belirlenen tarihlerde sınava
katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.
13- Sözlü sınav esnasında yarışma sınavı komisyonunca tutulacak tutanaklar dışında sesli
veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.
14- Adaylar sınav sonuçlarını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden öğreneceklerdir.
15- Sınav sonuçları ile ilgili duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan
edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
VI- YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA İŞLEMLERİ
1- Yarışma Sınavı başarı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların yazılı ve sözlü
puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
2- Yarışma Sınavı Komisyonu tarafından en yüksek Yarışma Sınavı başarı puanı alan
adaydan başlamak suretiyle, her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, yarısı
kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
3- Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken adayların Yarışma Sınavı başarı puanının
eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana öncelik
verilecektir.
4- Yarışma Sınavı sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların Gençlik ve Spor
Uzman Yardımcısı kadrolarına atamaları yapılacaktır.
5- Belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller olmaksızın belirtilen süreler içinde
müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Bunlardan belge ile ispatı mümkün olan zorunlu
haller nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atama işlemleri iptal edilir.
6- Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple
görevden ayrılanların yerine, altı aylık bir süreyi aşmamak üzere yarışma sınavı yedek listesindeki
başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.
7- Yarışma Sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki
sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
8- Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya
da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Atanma
şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmayacak yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
VII- İTİRAZLAR
1- Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, her bir sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren
yedi (7) gün içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire
Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, Sınav Komisyonunca en fazla yedi gün içerisinde incelenerek
karara bağlanacak ve itiraz sonucu adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
2- Belirtilen süreler içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Bakanlığımız Personel Genel
Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan, İtiraz dilekçesinde T.C. Kimlik
numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate
alınmayacaktır. e-posta veya faksla yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
VIII- DİĞER HUSUSLAR
1- Bakanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen
hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2- Sınav ve sonuçları ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular
tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak
imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire
Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
4- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile
Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
IX- İLETİŞİM
Yazışma Adresi : Gençlik ve Spor Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / Ankara
İletişim : GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472                                                                               109/1-1

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*