DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 63 MÜHENDİS ALIM İLANI

 

 

DEVLET SU İŞLERİ 63 ADET MÜHENDİS

ALACAĞINI DUYURDU

 

 

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü:

Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A
maddesine göre istihdam edilmek üzere;
Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 63 (altmış üç) adet Mühendis kadrosuna,
2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip
olanlar arasından, “07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama
Yönetmeliği” çerçevesinde 15 Şubat 2021 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama
yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK İL, KADRO ADEDİ VE MEZUNİYET ŞARTI

   A) İnşaat Mühendisi

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca
onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği
(YÖKSİS Kayıt No:3468) bölümünden mezun olmak.

 B) Ziraat Mühendisliği veya Biyo sistem Mühendisliği

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca
onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Ziraat Mühendisliği
programının Tarımsal Yapılar ve Sulama (YÖKSİS Kayıt No:5161) veya Tarım Ekonomisi
(YÖKSİS Kayıt No:5130) veya son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği
Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının
Biyosistem Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:2148) bölümlerinden mezun olmak.

C) Makina Mühendisliği

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca
onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Makina Mühendisliği
(YÖKSİS Kayıt No:3987) bölümünden mezun olmak.

D) Harita Mühendisliği

veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik
Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Geomatik veya Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisliği Uzaktan Algılama

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca
onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Harita Mühendisliği
(YÖKSİS Kayıt No:3191) veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3588)
veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Geomatik (YÖKSİS Kayıt No:3585) veya Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisliği Uzaktan Algılama (YÖKSİS Kayıt No: 3586) veya Geomatik
Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3051) bölümlerinden mezun olmak

E) Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca
onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Jeoloji Mühendisliği
(YÖKSİS Kayıt No:3594) veya Hidrojeoloji Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3288)
bölümlerinden mezun olmak.

F) Elektrik Mühendisi veya Elektrik – Elektronik Mühendisi

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca
onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Elektrik Mühendisliği
(YÖKSİS Kayıt No:2637), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:2644)
bölümlerinden mezun olmak.

G) Bilgisayar Mühendisi veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca
onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği
(YÖKSİS Kayıt No:2010) veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:2038)
bölümünden mezun olmak.

 H) Maden Mühendisi

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca
onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Maden Mühendisliği
(YÖKSİS Kayıt No:3961) bölümünden mezun olmak.

 I) Meteoroloji Mühendisi

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca
onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Meteoroloji Mühendisliği
(YÖKSİS Kayıt No: 4120) bölümünden mezun olmak.

2 – ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70
puana sahip olmak.
c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.
3 – BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacaktır.
Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel
Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur.
Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih
yapabilecektir.
Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
4 – BAŞVURU TARİHİ
Başvurular; 11 Ocak 2021 tarihi saat 10.00 da başlayacak, 20 Ocak 2021 tarihi saat 24.00
de sona erecektir.
5 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adaylar arasından en yüksek KPSSP3
puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday (son sıradaki
adayla eşit puan alanlar dâhil) uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.
6 – SINAV TARİHİ VE YERİ
Uygulamalı sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati
ile ilgili bilgiler 26 Ocak 2021 tarihinde www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca
adaylara elektronik ortamda bildirimde bulunulacaktır.
7 – GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuruda bulunurken çıktısını aldıkları
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formunu imzalı olarak aşağıdaki belgelerle
birlikte en geç 3 Şubat 2021 tarihinde Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı’nda olacak
şekilde posta ile (iadeli taahhütlü olarak) gönderecek veya Genel Müdürlük Personel Dairesi
Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir.
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında
tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
b) 2020 yılı KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Özgeçmiş,
d) Üç adet vesikalık fotoğraf.
Belgelerin posta ile gönderilmesi halinde, postadaki gecikmeler veya benzeri sebeplerle 3
Şubat 2021 tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate
alınmayacaktır.
8 – GİRİŞ SINAVI KONULARI
Giriş sınavı, uygulamalı olarak yapılacaktır.
Sınavda adaylar; mesleki alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanları esas alınarak
toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Uygulamalı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş
puan alanlar başarılı sayılır.
9 – DEĞERLENDİRME
Sınav Komisyonun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve
üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayın
uygulamalı sınav puanı tespit edilir.
Adayların, uygulamalı sınav puanı ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalaması esas alınarak
belirlenen başarı puanına göre nihai başarı listesi hazırlanır. Asıl ve yedek listelerde sıralama
yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde, uygulamalı sınav puanı yüksek olan
adaya, uygulamalı sınav puanının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya,
bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması
halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır.
Giriş sınavı sonuçları, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı puanına
göre sıraya konularak, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek listeler belirlenecektir.
Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar veya başlatılmayanlar veya göreve
başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten
itibaren altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılır.
10 – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
Giriş Sınavı sonuçları www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca başarılı olan
adaylara yazılı tebligat yapılacaktır.
Adaylar, Giriş Sınavı sonucunun ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde Sınav
Komisyonuna yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin
bitiminden itibaren yedi iş günü içinde incelenerek karara bağlanıp sonuç, adaya yazılı olarak
bildirilir.
11 – DİĞER HUSUSLAR
Asıl listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan
veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları
kazanılmış hak sayılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar,
atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından
herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine yedek
listedeki adaylar sırasıyla ve aynı esaslara göre atanacaktır.
Sınavı kazananlardan, Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları
yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.
Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*