Devlet Hava Meydanları İşletmesi Asistan Hava Trafik Kontrolörü Sınavı

devlet-hava-meydanlari-isletmesi

ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI İLANI
KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER
Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Görev Yeri: DHMİ (Taşra)
Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı:
– Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 24
KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan
Geçerli KPSS Puanı: 6 Eylül 2020 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 3/c bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve
30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak
Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları
yapılacaktır.
Sınava katılacak adaylarda aranan genel şartlar,
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin
şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş
ve üzeri puan almış olmak.
Sınava katılacak adaylarda aranan özel şartlar,
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu
almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri
Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)
c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek
belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak,
(Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye
gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar
Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz
ve elenirler.)
d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en
az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik
tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (26.02.2016 tarihinden
sonraki belgeler geçerlidir.).
e) Geçerli bir Hava Trafik Kontrolör Lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava
Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”)
SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:
Adayların seçme sınavı;
-Bilgisayar Destekli Seçme Sınavından veya Bilgisayar Destekli Seçme Sınavının
herhangi bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar
verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav,
-Sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak şekilde uygulanır.
(Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve
Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair
Yönetmelik Madde:13)
BAŞVURU ŞEKLİ:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların
sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere Bilgisayar Destekli
Seçme Sınavına veya yazılı sınava çağırılacaktır. Adaylar; Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya
yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava girmek
isteyen adayların 08.02.2021-26.02.2021 tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden
başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri
gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER
a) Nüfus cüzdanı,
b) 4.5×6 ebadında vesikalık fotoğraf,
c) Yüksek Öğrenim Diploması (e-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesi geçerlidir.),
d) KPSS Sonuç Belgesi,
e) Yabancı Dil Belgesi,
f) Asistan Hava Trafik Kontrolör Lisansı
Bilgisayar Destekli Seçme Sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için
çağrılan adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr)
ayrıca yayımlanacaktır.
SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:
Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup sınava katılacak adaylara
ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr)
ilan edilecektir. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav
tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan
edilecektir.
SINAV KONULARI:
Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen
konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında
değişiklik yapılabilir.
Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu
düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış
EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır.
Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme, şekil,
rakam ve harf kombinasyon ile dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan
oluşur.
Sözlü sınavlar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü;
liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti
ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle
gerçekleştirilir. Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin
bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade
yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini de içerir.
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde
alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; Bilgisayar
Destekli Seçme Sınavından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer alan toplam
puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava
çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan
alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının
3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda, adayların belirlenmiş sınav
konularında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.
Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS, Bilgisayar Destekli Seçme
Sınavı veya yazılı sınavı ile sözlü sınav başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak
tercihlerine göre yapılır.
Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS
puanları da eşit ise Bilgisayar Destekli Sınav puanı veya Yazılı Sınav puanı daha yüksek olan,
Bilgisayar Destekli Sınav puanları veya Yazılı Sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle
önce mezun olmuş olan, bu tarihlerin eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.
Sınavda başarılı olmuş adayın herhangi bir nedenle ilgili pozisyona yerleştirilememesi
durumunda; yedek listesinde yer alan sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak boş
pozisyon sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır.
İlan edilecek sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir
mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır.
BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvurular 08.02.2021 tarihinde başlayacak ve 26.02.2021 günü mesai bitiminde sona
erecektir. Sınava girmek isteyen adayların 08.02.2021-26.02.2021 tarihleri arasında
http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün
belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul
edilmeyecektir. Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr)
duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

1 yorum

  1. sivil hava ulaştırma işletmeciliği ön lisans mezunuyum. aldığım teorik eğitim bilgi ve becerilerimi en iyi şekilde işimde kullanacağıma inanıyorum. ilginize teşekkür ederim saygılarımla.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*