Çanakkale Belediyesi İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2022

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Çanakkale Belediye Başkanlığı 12 memur alacağını duyurdu!

Çanakkale Belediye Başkanlığından Duyurulur:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI


Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği  ve  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı  ve  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla,  belirtilen  boş  kadrolara  açıktan  atama  yoluyla  memur alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Çanakkale  Belediye  Başkanlığının  yukarıda  belirtilen  boş  itfaiye  eri  ve  zabıta  memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan  edilen  itfaiye  eri  ve  zabıta  memuru  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak  adayların 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A)  bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk Vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, •  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle,  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
•  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,
•  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
•  İlan  edilen  itfaiye  eri  ve  zabıta  memuru  kadroları  için,  mezun  olunan  okul  itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS)  alım yapılacak  kadroların  karşısındaki  puan  türlerinden,  belirtilen asgari  KPSS  puanını almış olmak,
• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliği’nin  13/A  maddesi  ve  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği’nin  15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az
1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu  arasında (+,-)  10  kilogramdan  fazla  fark olmaması.  Boy  ve  kilo  tespitleri  belediyemizce yapılacaktır.
• Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
• İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
•  13.10.1983  tarihli  ve  2918  sayılı  Karayolları  Trafik  Kanunu  hükümlerince  verilen  ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;

Başvuru   formu   Kurumumuzdan   veya   Belediyemizin   www.canakkale.bel.tr   internet adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
•  Hangi  kadroya  başvuracağına  dair  dilekçe,  (Adaylar  şartlarını  sağladığı  yalnızca  bir kadroya  başvuru yapabileceklerdir.)
•   Nüfus   cüzdanı   veya   kimlik   kartının   aslı   veya   kurumumuzca   onaylanmak   üzere fotokopisi,
•  Diploma  veya  Mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı  ibraz  edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
•  Sürücü  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
•  KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
•  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
•  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
•  Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
•  Yukarıda  sayılan  başvuru  belgelerini  23.08.2021  tarihinden  27.08.2021  tarihi  mesai bitimine   kadar,   İsmetpaşa   Mahallesi   Demircioğlu   Caddesi   No:132   17100   ÇANAKKALE adresindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
•  Boy  ve  kilo  ölçümü  sağlık  personeli  gözetiminde  İsmetpaşa  Mahallesi  Demircioğlu Caddesi  No:132  17100  ÇANAKKALE  adresindeki  Belediyemiz  Sağlık  İşleri  Müdürlüğünde kurum doktoru tarafından yapılacaktır.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
•  Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
1-T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
2-Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır,
3-Sınava   girmeye   hak   kazanan   adaylar   KPSS   puanları   ile   sınav   yeri   ve   zamanı başvuruların   değerlendirilmesini   müteakip   06.09.2021   tarihinde   belediyemizin   web   sayfası www.canakkale.bel.tr adresinde ilan edilecektir.
4-Başvuruları   kabul   edilip   sınava   çağrılan   adaylara   Belediyemizce   düzenlenen   ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
5-Sınava     katılma     hakkı     elde     edemeyen     adaylara     herhangi     bir     bildirimde bulunulmayacaktır.
6- Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri  bölümünde  belirtmiş  olduğu  adrese  gönderilecektir.  Başvuru  formunda  belirtilmiş  olan adres   tebligat   adresi   olarak   kabul   edilecek   olup,   hatalı   adres   bildirimleri   başvuranın sorumluluğundadır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve uygulamalı sınav 20.09.2021 – 21.09.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Zabıta Memuru  alımı  için,  sözlü  sınav  20.09.2021  tarihinde  saat  09:00  da,  uygulamalı  sınav  aynı  gün 14:00 te Çanakkale Belediyesi Spor Merkezinde başlayacaktır. İtfaiye Eri alımı için, sözlü sınav 21.09.2021 tarihinde saat 09:00 da, uygulamalı sınav aynı gün saat 14:00 te İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır.
Sözlü   ve   uygulamalı   sınav,   aynı   gün   içerisinde   bitirilemez   ise   ertesi   gün   devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:
1. Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
2. Uygulamalı sınav;
•  Zabıta  memuru  kadrosu  için,  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  bilgi  ve  yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
• İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.

7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a)  Sözlü  sınav,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap  Tarihi,  657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat  konularında  25’er puan  olmak  üzere  toplamda  100  puan  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen  puanlar  ayrı  ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı  sınav,  100  tam  puan  üzerinden  yapılır  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme;
● Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün
%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d)  Adayların  atamaya  esas  başarı  puanı,  belediyemiz  tarafından  yapılan  sınav  puanı  ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz internet adresinde ilan edilir.
e)  Adayların  atanmaya  esas  başarı  puanlarının  aynı  olması  halinde  KPSS  puanı  yüksek olana öncelik tanınır.
f)  En  yüksek  başarı  puanından  başlamak  üzere  atama  yapılacak  kadro  sayısı  kadar  asıl aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadarda  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri belediyemizin  internet  adresinde  ilan  edilecek  ve  listede  yer  alanlara  ayrıca  yazılı  tebligat yapılacaktır.
Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve  bunların atamaları yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir.  İtirazlar,  sınav  kurulu  tarafından  yedi  gün  içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

5 yorum

  1. orta öğretim mezunuyum 2011 yılında kpss 76 aldım acaba çanakkale belediyesinde zabıta memuru olmak için ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim

  2. merhaba ındernet uzdunden ıs basvurusu yabmak ısdıyom ben daha önce beyedıyede golev yabdım temızlık evlak cay ıslerı yabdım bana yardımcı olurmusunuz 05393193835

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*