Bursa Büyükşehir Belediyesi İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2021

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Bursa – Osmangazi Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere
İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri,
KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

Bursa Büyükşehir Personel Alımları

Belirli dönemlerde belediyeler kadro açıklığını baz alarak personel alımı duyuruları yapmaktadırlar. Bursa belediyesi personel alımı süreçlerinde de bu alımlar ile ilgili devletin resmi duyuru portalları üzerinden bildirimler yapmaktadır. Özellikle Bursa son yıllarda en gelişmiş ve yaşaması keyifli olan yerler arasında bulunuyor. Bu gelişim de iş sahası alanında zaman zaman belediye içerisinde personel gerekliliğine ihtiyaç doğuruyor. Bursa belediyesi farklı alanlarda farklı zaman dilimlerinde sözleşmeli veya daimi personel alımı yapmaktadır.

Bursa Belediyesi Hangi Departmanlarda İşçi Alımı Yapmaktadır?

Bursa büyükşehir belediyesi her dönem gerekli personel açığını tespit ederek hangi departmanlarda eksiklikler olduğu verdiği ilanlar ile duyurmaktadır. 2021 yılı işçi alımı kategorileri; İŞKUR ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde meslek sahibi edindirmek amacını taşımaktadır. Bu anlamda Bursa Belediyesi pek çok personel alımı yapacağını ihtiyaçlar doğrultusunda belirtmektedir.

Bu alımlar zabıta memuru, sözleşmeli personel alımı gibi farklı kategorilerde yapılmaktadır. Güvenlik görevlisi, insan kaynakları personeli, halkla ilişkiler çalışanı gibi pek çok kategoride alımların yapılacağı duyuruluyor. Bu alımlar daimi elaman statüsünde yapılacağı gibi belirli bir zaman diliminde yani sözleşmeli olarak da yapılıyor. Hangi kategoride işe ihtiyacınız varsa bu anlamda başvuru yapmak gerekiyor.

Belediyeler yoğun çalışma süreçlerinde gerek duyduğu takdirde işçi alımını sık sık tekrarlıyorlar Sözleşmeli olarak yapılan bu alımlarda personelin performansı da baz alınarak sözleşme yenilenebilir ya da daimi çalışan statüsünde kişi işe devam edebilir. Özellikle belediyelerde işçi alımı sürecinde yoğun başvuru yapılması nedeni ile insan kaynakları detaylı bir inceleme yaparak alımları gerçekleştirmektedirler. Bu anlamda hangi alanda donanım sahibi iseniz ya da hangi departman da çalışmayı istiyorsanız iş görüşmesi öncesi detaylı bilgi edinmek önemlidir.

Bursa Belediyesi Personel Alımı Şartları Nelerdir?

Belediyelerin kendine has çalışan alımı kuralları vardır. Bu tür personel alımlarında genel kurallar tüm kamu merkezlerinde değişmez unsurdur. Ancak bu aşamada hangi alanda personel açığı varsa bu doğrultuda bildirimler yapılıyor. Belediyelerin işçi alımı ilanı verdiğinde hangi kriterleri baz aldığına dikkat etmek işe alım sürecinde doğru bir tercih olmaktadır. Bu bağlamda hangi alanlarda personel açığı varsa, bununla ilgili adayda  hangi özelliklerin aranacağını iyi bilmek gerekmektedir. Bazı bölümlerde belediyeler alan mezunu gerekliliğine önem vermektedir. Ancak bazı kadrolarda ise vasıfsız olmak bile yetebiliyor. Personel alımı için belirli kriterler lisans ya da ön lisans mezunu olmanın yanın da lise mezunu olarak da ifade edilebiliyor.

Personel alımı sürecinde açık olan kadrolar için insan kaynaklarının belirlediği evraklar ile başvuru yapılmaktadır. Başvurular değerlendirildikten sonra insan kaynakları kişilere ulaşarak iş görüşmesine çağırmaktadırlar. Bunun öncesinde belediyenin çalışma sistemi ile ilgili bir ön araştırma yapmak başvuru yapan kişi için önemli bir detay olmaktadır.

AÇIK POZİSYONLAR:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR VE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar
aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin
(A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme
Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak
ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.
dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
21/4/2021 ÇARŞAMBA
ÇEŞİTLİ
3534 (EBYS-DİSKET)
SALİH
3
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.osmangazi.bel.tr) temin edilebilecektir.
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir),
e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 07/06/2021 tarihinden 14/06/2021 gününe kadar (mesai saatleri arasında) Santral Garaj
Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 Osmangazi/ BURSA binası içinde kurulacak olan başvuru noktasına müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Elektronik ortamda, Belediyemiz ik@osmangazi.bel.tr internet adresine,
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan
Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)
d) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Osmangazi
Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
f) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
21/4/2021 ÇARŞAMBA
ÇEŞİTLİ
3534 (EBYS-DİSKET)
SALİH
4
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek
puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, memur
kadroları için sözlü sınava çağrılacaktır,
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını 28/06/2021 Pazartesi günü Belediyemiz www.osmangazi.bel.tr
internet adresinden ilan edilecektir.
d) Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınava
girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine 28/06/2021 tarihinden itibaren Belediyemizin (http://www.osmangazi.bel.tr) resmi internet sayfasından
erişebileceklerdir. Ayrıca; Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu
adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava
girişte ibraz edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
– Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve uygulamalı sınav 05/07/2021 tarihinde itibaren başlamak üzere,
Bursa-Osmangazi Belediye Başkanlığı merkez hizmet binası (Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 Osmangazi/BURSA) adresinde
yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
– Memur alımı için; sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınav 05/07/2021 tarihinden itibaren başlamak üzere Bursa- Osmangazi Belediye Başkanlığı
merkez hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
b) Zabıta Memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin
ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
21/4/2021 ÇARŞAMBA
ÇEŞİTLİ
3534 (EBYS-DİSKET)
SALİH
5
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Memur kadrosu sınavında değerlendirme:
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili
Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda
100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve
Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
Zabıta memuru sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili
Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az
60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak
üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet
adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav
duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz
sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav
kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İLANEN DUYURULUR.

Başvuru İçin Tıklayınız.

 

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

17 yorum

 1. Merhaba; Kimyagerim 5 yıldır özel sektörde AR-GE ve üretim sorumlusuyum.Ailemin de bursa da ikamet etmesinden dolayı bünyenizde bana uygun pozisyonlarda çalışmak istiyorum.olumlu yada olumsuz dönerseniz sevinirim.

 2. 14,04,1968 bursa dogumluyum emekliligime 3 sene kaldı son senelerimi iyi ve güvenceli iş cıkarılma kaygısı olmayan resmi bir kurum veya kurumlarda calışmak istiyorum meslek sıralamalarım elktrik+şöför+özel güvenli+marangoz+src belgelerim diplomalarım sertifikalarım mevcuttur kısacası elimden her iş gelir elyatkınlıgım vardır özel bir egitim kurumunda teknik eleman olarak calışıyordum yani dersanaydi çalıştıgım yer kapatılacakları için şimdiden cıkışlar başladı dersanelerin kapatılması kararının ilk işsizlerinden oluyorum ve siz büyülerimden iş talep ediyorum
  saygılarımla SEREF ÖZDEMİR
  TEL NO 05462169934
  NİLÜFER BURSA

 3. Mrb ben esgavator oparatoruyum ayrıca damperli kamyon soforuyum belediyede uzun sureli çalışmak istiyomussun yardımcı olun emekliyi köyün vatandaştan ise girebilsin

 4. Mrb ben esgavator oparatoruyum ayrıca damperli kamyon soforuyum belediyede uzun sureli çalışmak istiyomussun yardımcı olun emekliyi kovun vatandaştan ise girebilsin

 5. mrh.19.06.2015 tarihinde özel bi şirketten işten çıkarıldım.BURSADA ıkamet ediyorum Babam:KIBRIS GAZİSİ belediye bünyesinde uygun iş arıyorum SAYGILARIMLA 05453042097

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*