Adalet Bakanlığı İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2021

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Adalet Bakanlığı Osmaniye Adli Yargı İlk Derece MAHKEMESİ ne 2022  Tercüman Bilirkişi Alımı Yapacak.

T.C.
OSMANİYE
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
İLANEN DUYURULUR.

BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
 3. En az ilkokul mezunu olmak
 4. Başvuru tarihinde 18 yaşım tamamlamış olmak
 5. Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
 6. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,
 7. Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
 8. Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

BAŞVURU USULÜ:

Başvuru Yeri :

Tercüman olarak görev yapmak isteyenlerin www.osmaniye.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneği, dil beyanı ve diğer istenen belgelerle birlikte şahsen Osmaniye Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na başvurmaları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle burada belgelerin asılları gösterilip onaylattırılarak mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla APS ile 01 Kasım 2021 tarihi mesai bitimine kadar Osmaniye Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
01 Kasım 2021 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru Tarihi : Tercüman bilirkişi olarak listeye kaydolmak isteyenlerin başvurulan 15 Ekim 2021 Cuma günü başlayıp, 01 Kasım 2021 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.


BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. T.C. kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi( nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)
 3. Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
 4. Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
 5. İki adet vesikalık fotoğraf
 6. Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği
 7. Sabıka kaydı.
 8. Başvuru kabul şartlarından 6. maddede belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge


Bir önceki yıla ait Bilirkişi Listesinde kayıtlı olanların, (1), (2), (3),(5),(7) ve (8) maddelerdeki belirtilen belgelerle yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :
 

 1. Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.
 2. Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2021 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması va da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin REDDİNE karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine ilanen tebliğ olunur.
 3. Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.

YEMİN :

Listeye kabul edilenlere, 03/12/2021 günü saat 10:00 ila 12:00 arasında, mazeretli olup belirtilen tarihte yemin edemeyenlere ise 10/12/2021 günü saat 10:00 ila 12:00 saatleri arasında “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” 10. maddesi hükmü gereğince Osmaniye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından Osmaniye Adliyesi toplantı salonunda yemin ettirilecektir.


LİSTELERİN İLANI :


Yemin eden tercümanlardan oluşan liste, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Osmaniye Adliyesi internet sitesi www.osmaniye.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına mahkemelere duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.
İlan olunur.

 

Ferhat KARAKUŞ
Adalet Komisyonu Başkanı
(97979)
Ahmet TEKNE
Adalet Komisyonu Üyesi
(33266)
Ebru KOTAN ACAR
Adalet Komisyonu Üyesi
(196085)

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

5 yorum

 1. commenter Hasan kaplan | Ağustos 15th, 2014 at 22:40
  hasan kaplan E sınıf ehliyetim var .SRC.2,4 BELGELERİM VE P.TEKNİK RAPORU. Ççeşitli şirketlerde çalıştım. {sosyal çalışmacı olarakta çalışırım.}
  cep: 0554 455 90 00

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*