Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı ve İş İlanı 2024

marmara-universitesi

Marmara Üniversitesinden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname”nin Ek 6 ncı maddesi ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla toplam 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

ÖSYM tarafından 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyon adedinin 10 (on) katı aday sınava alınacaktır.

İş Tanımı Adet Çalışma Süresi Ücret
Yazılım Proje Yöneticisi 2 Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 4 katı
Yazılım Takım Lideri 3 Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı
Yazılım Geliştirme Uzmanı 4 Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı
Ağ ve Sistem Uzmanı 1 Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı

SINAV TARİHİ VE YERİ:

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav 30 Eylül 2014 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ile endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

g) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

h) Süresi içinde başvurmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

Yazılım Proje Yöneticisi (2 Kişi)

a) Bu ilanda yer alan Yazılım Takım Lideri pozisyonuna ait şartları taşımak,

b) Tercihen en az 3 yıl yönetici pozisyonunda çalışmış olmak,

c) En az 5 yıllık bilişim takımı ve proje yönetme deneyimine sahip olmak,

d) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak,

e) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,

f) Veritabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veritabanı kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,

g) Veri ambarı modellemesi, oluşturulması ve veri toplama süreçlerinde deneyimli olmak,

h) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve programlamasını yapabilmek,

i) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve VMWare veya HyperV ürünlerinde deneyimli olmak,

k) LDAP ve Microsoft Sharepoint Server konularına deneyimli olmak.

Yazılım Takım Lideri (3 Kişi)

a) Bu ilanda yer alan Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonuna ait şartları taşımak,

b) Tercihen bilişim alanında en az 6 yıllık deneyime sahip olmak,

c) En az 2 yıllık yazılım takımı yönetme deneyimine sahip olmak,

d) Proje yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

e) Yazılım ekibini bir projenin planlama, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,

f) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

g) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,

h) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,

i)Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,

j) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak.

Yazılım Geliştirme Uzmanı (4 Kişi)

a) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

b) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,

c)C#.NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak,

d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,

e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,

f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

h)ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

i) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,

j) TelerikRadControlsfor ASP.NET kullanma bilgisine sahip olmak,

k)Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak,

l) İleri düzey Transact-SQL bilgisine sahip olmak,

m) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

n) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak,

o) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

p) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

q) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak.

Ağ ve Sistem Uzmanı (1 Kişi)

a) Veri Merkezi yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

b)SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 5.000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde sistem ve ağ yönetimi konusunda en az 3 yıl çalışmış olmak,

c)Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

d)Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

e) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak, VMWare veya HyperV ürünlerinde deneyimli olmak,

f) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g)Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Ateş Duvarı (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim deneyimlerine sahip olmak,

h) Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme deneyimlerine sahip olmak,

i)Ağ teknolojisinde profesyonel seviyede, halen geçerli bir sınav geçiş belgesine sahip olmak,

j) IPv6, Ağ Güvenliği, Bilgi güvenliği yönetim sistemi (ISO 27001), Kablosuz Ağ ve Veri merkezi ağ teknolojileri (Cisco Nexus) hakkında eğitim belgelerine sahip olmak,

k) IPv6, uygulama yük dengeleme, veri merkezi, kablosuz ağ kurulum ve yönetimlerinde deneyim sahibi olmak.

SINAV KONULARI

Yazılım Proje Yöneticisi

Bu pozisyona ait şartlarda zikredilen konular, Proje yönetimi, SQL Server 2012 ve ileri sürümleri, Web Servisleri, Nesne yönelimli programlama tasarım ve araçları

Yazılım Takım Lideri

Bu pozisyona ait şartlarda zikredilen konular, Proje yönetimi, SQL Server 2012 ve ileri sürümleri, Web Servisleri,

Yazılım Geliştirme Uzmanı

Bu pozisyona ait şartlarda zikredilen konular, ASP.NET MVC, Visual Studio.NET, C#, Entity Framework

Ağ ve Sistem Uzmanı

Bu pozisyona ait şartlarda zikredilen konular, IPv6, Ağ Güvenliği, Bilgi güvenliği, uygulama yük dengeleme, veri merkezi, kablosuz ağ

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının (3.757,34 TL) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretlerin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

DİĞER HUSUSLAR

Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde “Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy/İSTANBUL” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yolu ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İlan hakkında diğer açıklamalar http://pdb.marmara.edu.tr adresinde yer almaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*